Община Минерални бани
Официален сайт

П О К А Н АНа основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 19.04.2016г.,(вторник) от 15:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, общинска програма за закрила на детето за 2016 г.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

2. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 125 от 10.03.2016 г.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

3. Докладна записка относно, кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-А България – Гърция 2014-2020.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, преобразуване от публична в частна общинска собственост.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………………
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития