Община Минерални бани
Официален сайт

П О К А Н АНа основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 10.03.2016г.,(четвъртък) от 14:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, бюджетната прогноза за периода 2017, 2018 и 2019 год. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A България – Гърция 2014-2020 с водещ партньор община Волви, Гърция.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3. Докладна записка относно, кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A България – Гърция 2014-2020 в проект социално подновяване.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A България – Гърция 2014-2020 с община Пилеа – Хортач, Гърция.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5. Докладна записка относно, кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A България – Гърция 2014-2020 с наименование „Минерални пътища – ваканции и природа в едно мигане”.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани
6. Докладна записка относно, кандидатстване на община Минерални бани с проектно предложение по Програма ИНТЕРРЕГ по България-Турция – 2014-2020 с наименование „Прекрасна околна среда за ВИЗЕ и Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

7. Докладна записка относно, кандидатстване на община Минерални бани с проектно предложение по Програма << Интеррег ИПП по България-Турция – 2014-2020>> с наименование на проекта „Подобряване на речните потоци”.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

8. Докладна записка относно, кандидатстване на община Минерални бани с проектно предложение по Програма <<Интеррег ИПП по България-Турция – 2014-2020>> с наименование на проекта „Изграждан на подпорни стени по поречието на река Банска и река Марица”.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

9. Докладна записка относно, учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – общинска собственост на народно читалище.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

10. Докладна записка относно, промяна на начина на трайно ползване на мери и пасища общинска собственост.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.баниПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………………
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития