Община Минерални бани
Официален сайт

П О К А Н АНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Четиридесет и първо редовно заседание на 13.03.2015г.,(петък) от 14:00ч. в стая № 10, 2 етаж, Общинска администрация.

ДНЕВЕН РЕД


1. Докладна записка относно, приемане на Годишна програма за развитие на туризма на територията на община Минерални бани за 2015 г., изготвена съобразно местните туристически ресурси и потребности.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

2. Докладна записка относно, бюджетната прогноза за периода 2016, 2017 и 2018 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

3.Докладна записка относно, предоставяне на мери и пасища, общинска собственост на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

4. Докладна записка относно, промяна на начина на трайно ползване на мери и пасища – общинска собственост за други земеделски нужди.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани


5.Докладна записка относно, избор на съдебни заседатели в Районен съд Хасково.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин. Бани

6. Докладна записка относно, отпускане на еднократна финансова помощ.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин. Бани

7. Докладна записка относно, предоставяне безвъзмездно на дърва за отопление на учреждения от социалната сфера и др.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

8. Докладна записка относно, добива на дървесина от иглолистни и широколистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2015 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

9. Докладна записка относно, закупуване на прилежащата площ от 485 кв. м. на УПИ IX, кв. 1 по плана на с. Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

10. Докладна записка относно, заявление с Вх. №1130/19.02.2015 г. от „Кармен 2000” ЕООД за ПУП¬¬ - ПР и ПУР на кв. 14 по плана на с. Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

11. Докладна записка относно, определяне на концесионер във връзка с проведена открита процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет: „Управление, поддържане и експлоатация на водоем, находящ се в местността „Гьола” в землището на с. Спахиево, община Минерални бани”.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

12. Докладна записка относно, определяне на концесионер във връзка с проведена открита процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет: „Управление, поддържане и експлоатация на водоем, находящ се в местността „Сипилиери” в землището на с. Татарево, община Минерални бани”.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

13. Докладна записка относно, възстановяване право на собственост на наследници на Ангел Георгиев Атанасов.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин. Бани

14. Докладна записка относно, допълване на годишна програма.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

15. Докладна записка относно, проект за ПУП – ПР и ПУР за УПИ Vза хотел, кв. 14, улица – тупик о.т. 366а, о.т. 366б и 366в. Нова улица – тупик о.т. 366а, о.т. 366б, о.т. 366в и о.т. 366г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

16. Текущи.

Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в стаята на Председателя на ОбС, както следва:

На 11.03.2015г. / сряда / от 10:00 часа

- ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани;

На 11.03.2015г. / сряда / от 10:30 часа

- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани;

На 11.03.2015г. / сряда / от 11:00 часа

- ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт на ОбС – Минерални бани;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………………...............
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития