Община Минерални бани
Официален сайт

Общинският съвет в Минерални бани заседава извънредноОбщинският съвет в Минерални бани заседава извънредно

Общинският съвет в Минерални бани проведе извънредно заседание. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени общо 5 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на местния парламент Мехмед Лятиф, предложи към тях да бъдат добавени още две.

Сред по-важните от тях бяха докладна записка относно, даване на съгласие за кандидатстване на Община Минерални бани с проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05SFR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките резурси” 2021-2027. Приета бе и докладна записка относно, издаване на запис на заповед от кмета на община Минерални бани в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ във връзка със сключено Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016 г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на общините Минерални бани и Черноочене по подмярка 19.2  

Приета бе и докладна записка относно, извършване на корекция в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2022 приет с решение №402/18.04.2022г. Местните парламентаристи гласуваха и предложение общината да кандидатства по обявена процедура за енергийна ефективност. В проекта за дневен ред е включена и докладна записка относно, отпускане на еднократни финансови помощи.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития