Община Минерални бани
Официален сайт

Общините Минерални бани и Черноочене в общ проектОбщините Минерални бани и Черноочене в общ проектЗасилване ролята на местните общности при реализацията на европейски проекти по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. – това е целта на новата инициатива на общините Минерални бани и Черноочене. През лятото на миналата година двете съседни общини създадоха публично-частното партньорство. В него влизат представители на бизнеса, неправителствените организации и публичните власти, намиращи се на територията на Минерални бани и Черноочене.
Разработен и одобрен е общ проект. Преди месец е подписан договор, след което стартира изпълнението за подготвителните дейности на инициативата „Водено от общностите местно развитие“. Водеща е община Минерални бани, представлявана от кмета на общината Мюмюн Искендер. Партньори по проекта са община Черноочене, представлявана от кмета на общината Айдън Осман, Осигурителна каса Черноочене, представлявана от Нилвер Нешад и читалище „Пробуда” с представител Селями Мустафа.
Стартираме на 15 януари в Черноочене с обучение на екипа от 10 човека, информира в Хасково ръководителят на проекта Иванка Душкова, доктор по политология. В рамките на проекта е включено информиране на местната общност, изграждане на информационна банка, включваща персонални данни за потенциалните бенефициенти и техните бъдещи проектни намерения, разработване на ситуационен анализ на територията на базата на събрани материали, статистически данни и анкетни проучвания в двете общини. Следва сформиране и съдебна регистрация на местна инициативна група, която се утвърждава в Министерството на земеделието и храните. Най-съществената част е разработването на стратегия за местно развитие с широко обществено участие, за да отговаря в пълна степен на реалните потребности на населението.
Така чрез мобилизиране на местните общности и организации и териториално сближаване Минерални бани и Черноочене разчитат ефективно да използват европейските структурни и инвестиционни фондове през новия програмен период и да постигнат интелигентен и устойчив растеж в интерес на хората.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития