Община Минерални бани
Официален сайт

Община Минерални бани ще изгражда довеждащ колекторОбщина Минерални бани ще изгражда довеждащ колекторОбщина Минерални бани обяви обществена поръчка за изграждане на довеждащ колектор и ПСОВ в с. Боян Ботево и довеждащ колектор от с. Ангел войвода до съществуващата канализация на с. Боян Ботево. Прогнозната стойност на поръчката е 2.4 млн. лв. без ДДС. Критерият за избор на изпълнител е цената. Участниците в процедурата трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на поръчка – четвърта категория, втора група, и да притежава удостоверение за вписване в регистъра за изпълнението на тези строежи. От тях се изисква да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка най-много за последните 5 години от датата на подаване на офертата.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития