Община Минерални бани
Официален сайт

Община Минерални бани реализира проект „Обществена трапезария”Община Минерални бани реализира и през тази година Проект „Обществена трапезария”, в който са обхванати 80 души отговарящи на изискванията. Проектът се финансира от Фонд „Социална закрила”. Основната цел на Националната програма е подобряване качеството на живота и осигуряване на помощ и подкрепа на най-нуждаещите се лица и семейства с ниски месечни доходи. Дейността включва храна за обяд – супа, основно ястие и хляб. Тя ще се реализира за периода от 1-ви октомври до 31-ви декември 2015 г.
Целевите групи, обхванати от програмата са лица и семейства, получаващи месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях. Програмата обхваща още самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, инвалидност, наследствени такива и пенсии несвързани с трудовата дейност, както и скитници и бездомни деца и лица.
За да бъдат включени като потребители на услугата, лицата подаваха заявление-декларация по образец до доставчика на услугата – Община Минерални бани, по постоянен или настоящ адрес, ако е различен от постоянния. Заявлението-декларация за ползване на услугата от дете се подаваше от неговия законен представител.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития