Община Минерални бани
Официален сайт

Община Минерални бани изпълнява проект „Грижа в дома в община Минерални бани”ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

Изпълнява проект „Грижа в дома в община Минерални бани”

АДБФП № BG05SFPR002-2.001-0069-C01

Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ+

 

Общата цел на проекта е осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на общината. включително и в контекста на пандемични ситуации.

За реализиране на дейностите са назначени 18 домашни помощници, 1 медицинско лице и 1 координатор/диспечер.

Проведено е въвеждащо обучение, на което са очертани основните права, задължения и отговорности на всеки участник в предоставянето на здравно-социалните услуги в домашна среда.

Планирани са поддържащи обучения.

Проведена е супервизия на персонала, предоставящ услугата.

Проведена е психологическа подкрепа и консултиране на персонала, ангажиран с предоставянето на услугите.

Извършени са оценки на потребностите на кандидатите за потребители за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

Понастоящем от услугата са се възползвали повече от 50 лица.

Начало на проекта: 01.02.2023 г.

Край на проекта: 01.03.2024 г.

Повече информация за допустимите целеви групи и необходимите документи за включване в услугата можете да намерите на този линк:

https://mineralnibani.bg/aktualno/novini/proekt-grizha-v-doma-v-obshtina-mineralni-bani

 ‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития