Община Минерални бани
Официален сайт

ОбС – Минерални бани може да провежда неприсъствени заседанияОбС – Минерални бани може да провежда неприсъствени заседанияОбщинският съвет в Минерални бани може да провежда онлайн заседания по време на епидемичната обстановка. Решението бе взето на последното заседание на местния парламент и ще бъде приложено в случай на по-голямо затягане на мерките срещу Ковид-19. При наличие на обстоятелствата по чл. 28а), ал. 1 и ал.3 от ЗМСМА, и при липсата на техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконферентна връзка, председателят на общинския съвет свиква заседание от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, на което да се приемат решения с неприсъствено гласуване като се гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседанията по ал.1, същите подписват декларация за ползване на служебен имейл. При провеждане на заседанията чрез неприсъствено приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет - Минерални бани,а именно obs_minbani@abv.bg, в което се посочва начина, по който гласува /“за“, „против“, „въздържал се“/ по направените проекти за решения по всички въпроси, включени в дневния ред на заседанието. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който са гласували. Възоснова на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното в тях гласуване. Разпечатките от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол от заседанието с взети неприсъствени решения. За провеждане на заседание по ал.1 се спазват установените в закона и Правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решения, включително за изпращане на материали и проекти за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателят на общинския съвет. Решения, взети на заседанията по ал.1 се обявяват публично.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития