Община Минерални бани
Официален сайт

Нови противоепидемични мерки разпореди кметът Мюмюн ИскендерНови противоепидемични мерки разпореди кметът Мюмюн Искендер

Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер разпореди следните противоепидемични и ограничителни мерки във връзка с Covid-19 на територията на общината. Мерките влизат в сила от 19 октомври и ще продължат до 30 ноември т.г.

1.Присъствените учебните занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование да се провеждат стриктно и в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на пред предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

2.Всички работодатели и органи по назначаване, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, организират дистанционна форма на работа на служителите си, ако е приложимо.

3.Задължително носене на защитни маски за лице в офиси, предприятия и др. при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м между служителите.

4. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите прилагат следните противоепидемични мерки: - организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м между лицата, на които предоставят съответните услуги в помещения и прилежащите към тях площи на открито; - осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта; - създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпването на хора и спазването на дистанция; - поставят на видно място информационни табели или информация по друг начин на потребителите на услуги за задължително спазване на физическа дистанция, хигиена на обществени места и на открити обществени места, на които не може да се осигури физическа дистанция.

5. Извършване на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски обекти или други обекти, които предоставят услуги на гражданите не по-малко от 2 пъти на ден по предварително изготвен график.

6. Задължително носене на защитни маски за лице от персонал в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, които да покриват устата и носа, като не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на изискването, напр., пластмасови приспособления за уста.

7. Създаване на организация за осигуряване на дистанция от 1,5 м между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси и недопускане на повече от 6 души на една маса в заведенията за хранене.

8. Осигуряване на физическа дистанция на пазари, тържища и други сходни места, чрез въвеждане на дистанция от 1,5 м. между сергии, маси, подвижни павилиони, щандове и др. и създаване на организация за еднопосочно движение на гражданите.

9. Задължително носене на защитни маски за лице от лицата на пазари, тържища и други сходни места.

10. Намаляване гъстотата на лицата в обществения транспорт / по 1 човек на седалка/ чрез увеличаване броя или вместимостта на използваните транспортни средства.

11.Провеждането на организирани масови мероприятияна открито и закрито след предварително съгласуване с Областен кризисен щаб за борба с COVID-19.

12.Забранява се провеждането на културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство, както и занимални и други.

13. Забранява се дейността на спортните и пенсионерски клубове.

14. В обществения транспорт и аптеки всички лица са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата.

15.Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед , се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД- 01-548 от 30.09.2020г.

16. За изпълнение на горепосочените мерки назначавам комисия определена с моя заповед.

II. Тази заповед отменя моя заповед № З–313/13.07.2020 г

На основание чл.60, ал.3 от АПК с цел опазване живота и здравето на хората, допускам предварително изпълнение на заповедта. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Нуртин Сабри, заместник- кмет. Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение. Заповедта е публикувана на интернет страницата на Община Минерални бани.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития