Община Минерални бани
Официален сайт

МИГ „Минерални бани – Черноочене” с допълнително финансиранеМИГ „Минерални бани – Черноочене” с допълнително финансиранеИзпълнителният директор на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група общини Минирални бани и Черноочене“ г-н Юджел Лютви подписа споразумение за допълнително финансиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, които са осигурени за преходния период по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Предстои подготовка на нови процедури за прием на проектни предложения по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" с общ бюджет 600 000.00 лв, мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" с общ бюджет 129 000.00 лв. и мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" с общ бюджет 100 000.00 лв. Срокът за изпълнение на проектите финансирани чрез СВОМР на МИГ "Минерални бани - Черноочене" е удължен до 30.06.2025 г.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития