Община Минерални бани
Официален сайт

Местният парламент в Минерални бани заседава за пети пътМестният парламент в Минерални бани заседава за пети път25 проекта за решения са включени в проекта за дневен ред на днешното пето поред заседание на местния парламент в община Минерални бани. Това информира председателят на общинския съвет Мехмед Лятиф. Заседанието ще започне от 11,00 часа в Заседателната зала на общинския съвет.

Като първа точка е включено предложението на кмета на общината Мюмюн Искендер за приемане на Програма за полагане на общественополезен труд от лица, които са обект на месечно социално подпомагане в община Минерални бани през 2016 г. Съветниците ще трябва да се произнесат и по предложение за отпускане на парична помощ на Дружество „Диабет” – Хасково. По предложение на кмета на общината предстои да бъде приета и Програма за младежта в община Минерални бани за 2016 г.

Председателят на общинския съвет Мехмед Лятиф ще представи отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии през 2015 г. Сред другите важни решения са докладна записка относно приемане Бюджета на община Минерални бани, както и докладна за актуализираната бюджетна прогноза за периода 2016, 2017 и 2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
Ще бъде обсъден и индикативния годишен разчет на сметките за средства от ЕС и план-график за обслужване на просрочени задължения. По искане на кмета ще бъде разгледан и приет разчета за капиталовите разходи за 2016 г.
Съветниците ще трябва да се определят индивидуалните месечни основни заплати на кмета на общината, неговите заместници и кметовете на кметства.

И през тази година община Минерални бани ще приеме част от транспортните разходи на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности. С решение на общинския съвет ще бъдат предвидени и средства за подпомагане на погребения за самотни, без близки и роднини хора, както и бездомни и безпризорни лица, които са настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития