Община Минерални бани
Официален сайт

Местният парламент в Минерални бани заседава за 19-ти пътМестният парламент в Минерални бани заседава за 19-ти пътВ проекта за дневен ред първоначално бяха включени общо 5 докладни, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи да бъдат гласувани още шест нови.
По-важните решения касаеха обезпечаване за авансово плащане – Запис на заповед по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси”, сключен между Община Минерални бани и Министерството на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” и докладна записка относно, осигуряване на финансов ресурс за управление на СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене” по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г.
Съветниците приеха и решение за поемане на временен безлихвен заем към бюджета на община Минерални бани от набирателната сметка на общината за 2017 г. по искане на кмета Мюмюн Искендер. Те се произнесоха и относно, приемане на изменение и допълнение към Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Минерални бани.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития