Община Минерални бани
Официален сайт

Благоустрояване на улична мрежа в три населени места в община Минерални баниБлагоустрояване на улична мрежа в три населени места в община Минерални бани

След проведени обществени поръчки за избор на изпълнители на предвидените СМР и строителен надзор и осъществен последващ контрол на процедурите от страна на ДФЗ община Минерални бани подписа анекс към Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0088-C01 от 02.10.2020 г., финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за изпълнението на проект „Благоустрояване на улична мрежа в три населени места в община Минерални бани”.

Предстои реализирането на следните дейности:

1. Изпълнение на СМР на обекти:

1.1. “Благоустрояване на бул."Васил Левски" о.т. 300` - о.т. 3 в с.Минерални бани”;

1.2. “Благоустрояване на ул."Юрий Гагарин" п.т. 39 - о.т. 22 в с.Минерални бани”;

1.3. “Благоустрояване на ул. “18-та”, с.Караманци О.Т. 54 – О.Т. 134”

1.4. “Благоустрояване на улица „Атанас Райков“ в с. Сусам, община Минерални бани”

2. Строителен надзор по време на изпълнение на строителството

3. Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР

4. Организация и управление на проекта

 

Проект „Благоустрояване на улична мрежа в три населени места в община Минерални бани” се финансира съгласно Адм.договор за предоставяне на БФП № BG06RDNP001-7.001-0088-C01/02.10.2020 г. от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития