Община Минерални бани
Официален сайт

26-тото си редовно заседание проведе ОбС – Минерални бани26-тото си редовно заседание проведе ОбС – Минерални бани

Двадесет и шестото си редовно заседание проведе Общинския съвет в Минерални бани. В проекта за дневен ред първоначално бяха предвидени 11 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет – Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени още 7.

Сред по-важните решения бяха приемане на отчет за дейността на Общинския съвет в Минерални бани и неговите комисии за 2022 година. Приет бе Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2022 г. На общинското предприятие Стройкомерс ЕООД и въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол. Общинският съвет взе решение за създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги към Община Минерални бани и прие Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл. 19, ал. 5 от ЗУТ. Приета бе и Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Местните парламентаристи определиха базисните цени за помещенията, ползвани за здравни услуги. Общинския съвет прие и Програма за овладяване популацията на бездомни кучета в община Минерални бани, както и Отчетен доклад на комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Взето бе решение община Минерални бани да кандидатства с проект Бъдеще за децата за деца неравностойно положение и деца с увреждания.

Сред останалите проекти за решения бяха такива за отдаване на имоти, публична общинска собственост под наем чрез провеждане на публичен търг, разрешения заизработване на ПУП и приемане на Годишен план за добив на дървесина от общинските територии за 2023 г.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития