Община Минерални бани
Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕНа основание Решение № 934/ 12.05.2015г. на Общински съвет Минерални бани и в изпълнение на чл.43 от Закон за концесиите и на основание чл. 30, ал.2 от Правилника за прилагане на ЗК и обявление за концесия, публикувано в електронната страница на Държавен вестник на 10.06.2015г. под № 2 и вписано в Националния концесионен регистър с пореден номер А-000707, Община Минерални бани обявява, че ще се проведе процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект – публична общинска собственост, представляващ водоем - имот с № 000012 в местността „Гюнгермез дере”, землището на с. Татарево, ЕКАТТЕ 72103, Община Минерални бани и с площ от 31,855 дка. Предмет на концесията: концесия за услуга Описание и обем на услугите и/или стопанските дейности, които концесионерът може да извършва чрез обекта на концесията: развъждане на зарибителен материал, риба и развъждане на водоплаващи птици, спортен и любителски риболов, отдих и развлечения, напояване. Вид на процедурата: открита процедура Гаранцията за участие в процедурата: Вноска в размер на 300,00 лева. Гаранцията за участие трябва да бъде представена в една от следните форми: парична сума, платима по банковата сметка на Община Минерални бани или оригинал на банкова гаранция за участие. Гаранцията под формата на паричен превод се превежда по следната банкова сметка на Община Минерални бани: ТБ „Д“ АД IBAN: BG77DEMI92403300034814 BIC: DEMIBGSF Място и срок за получаване на документацията за участие в процедурата: документацията за участие в процедурата се получава в стая № 14 на етаж 2 в сградата на община Минерални бани от длъжностното лице за контакт Петя Малинова Григорова, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа на адрес с. Минерални бани, бул. "Васил Левски" № 3, срещу представен документ за закупена документация за участие, в срок до 35 календарни дни след обнародване на обявлението в Държавен вестник. Цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата: 12,00 лв. с включено ДДС, които се внасят в брой в касата на община Минерални бани Място и срок за подаване на заявленията, офертите и съпровождащите ги документи: в деловодството на община Минерални бани – 38 календарни дни след обнародване на обявлението в Държавен вестник,час- 16:00 часа. Място и дата на отваряне на офертите - заседателната зала на община Минерални бани, 41 календарни дни след обнародване на обявлението в Държавен вестник- 11:30 часа‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития