Община Минерални бани
Официален сайт

Открита процедура за определяне на концесионер на язовир "Кайряка", с. ТатаревоР Е Ш Е Н И Е

№ З-10/09.01.2024 г.

На основание чл. 17, ал. 3, чл. 71, ал. 1 и ал. 3 и чл. 72 от Закона за концесиите и одобрение от Общински съвет- Минерални бани по реда на чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите (Решение № 9 от 20.11.2023 година на Общински съвет- Минерални бани за откриване на процедура за определяне на концесионер с предмет „Концесия за строителство, експлоатация и поддържане на водоем „Кайряка“, находящ се в местността „Кър дере“, землището на с. Татарево, община Минерални бани) и въз основа на Обосновката на концесията,

Р Е Ш И Х:

I.ОТКРИВАМ процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане на обект- публична общинска собственост, както следва:

· Обектът на концесията включва: Поземлени имоти, публична общинска собственост, с идентификатори № 72103.195.316 и № 72103.190.358 по кадастрална карта на кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-454/27.06.2019 година на Изпълнителен директор на АГКК и адрес на поземления имот: с. Татарево, община Минерални бани, област Хасково, местност „Кър дере“, с обща площ 78,983 дка, с трайно предназначение на територията „територия, заета от води и водни обекти“, начин на трайно ползване „язовир“,  съгласно скици на поземлените имоти с № 15-929443-28.08.2023г. и № 15-929446-28.08.2023г., издадени от Служба по геодезия, картография и кадастър- гр. Хасково. Обектът на концесия граничи с поземлени имоти с идентификатори с номера: 72103.195.436- пасище; 72103.195.437- друг вид земеделска земя; 72103.195.315- дере; 72103.195.313- пасище; 72103.170.1- нива; 72103.195.314- пасище; 72103.38.320- друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение; 72103.38.354- друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение; 72103.190.360- пасище; 72103.190.357- пасище; 72103.190.671- селскостопански горски ведомствен път.

·  Обектът на концесията е публична общинска собственост и е актуван с Акт за публична общинска собственост № 672/11.07.2006 година на Община Минерални бани. 

II. ОДОБРЯВАМ Обявлението за откриване на процедурата.

III.ОДОБРЯВАМ Документация за концесията.

IV.Настоящото решение подлежи на обжалване от всяко заинтересовано лице пред Комисията за защита на конкуренцията относно неговата законосъобразност, включително относно наличие в обявлението и в документацията за концесията на изисквания, нарушаващи принципите по чл. 4, ал. 1 ЗК. Срокът за подаване на жалба е 10- дневен, считано от публикуването в Национален концесионен регистър на обявлението за откриване на процедурата.

 

КОНЦЕДЕНТ:

МЮМЮН АЛИ ИСКЕНДЕР

Кмет на община Минерални бани

Забележка: Документацията и приложенията, подпечатани с печат на Община Минерални бани, се получават в сградата на Община Минерални бани, ет. 3, каб. 31, тел. 0885/ 40 44 76 - А. Костадинова- Юрисконсулт

Срок за подаване на заявления и оферти:

Дата: 13.02.2024г.

Час: 17:00ч.

Място (адрес): с. Минерални бани, в деловодството на Общинска администрация Минерални бани

Дата на отваряне на оферти:

Дата: 23.02.2024г.

Час: 10:00ч.

Място (адрес): с. Минерални бани, бул. "Васил Левски" № 3, ет. 3, Заседателна зала


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Обявление
Документация
Обосновка
Скици, Акт за ОС
Заявления, скици,акт
Заявления


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития