Община Минерални бани
Официален сайт

Открита процедура за определяне на концесионер на язовир "Гюнгермез дере", село ТатаревоР Е Ш Е Н И Е

№ З-105/29.03.2024 г.

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 80 ЗК и Решение № 87 от 06.03.2024 година на Общински съвет- Минерални бани за откриване на процедура за определяне на концесионер с предмет „Концесия за строителство, експлоатация и поддържане на язовир „Гюнгермез дере“, находящ се в землището на с. Татарево, община Минерални бани

Р Е Ш И Х:

I.ОТКРИВАМ процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане на обект- публична общинска собственост, както следва:

· Обектът на концесията включва: Поземлени имоти, публична общинска собственост, с идентификатори № 72103.41.112 и № 72103.59.6 по кадастрална карта на кадастралните регистри и адрес на поземления имот: с. Татарево, община Минерални бани, област Хасково, с обща площ 31,841 дка, с трайно предназначение на територията „територия, заета от води и водни обекти“, начин на трайно ползване „водоем“,  съгласно скица на поземлен имот № КО1872/09.03.2015 година, издадена от ОС «Земеделие»- Минерални бани;

· Обектът на концесията е публична общинска собственост и е актуван с Актове за публична общинска собственост № 674/11.07.2006 година и № 699/11.07.2006 година на Община Минерални бани. 

II. ОДОБРЯВАМ Обявлението за откриване на процедурата.

III.ОДОБРЯВАМ Документация за концесията.

IV.Настоящото решение подлежи на обжалване от всяко заинтересовано лице пред Комисията за защита на конкуренцията относно неговата законосъобразност, включително относно наличие в обявлението и в документацията за концесията на изисквания, нарушаващи принципите по чл. 4, ал. 1 ЗК. Срокът за подаване на жалба е 10- дневен, считано от публикуването в Национален концесионен регистър на обявлението за откриване на процедурата.

 

КОНЦЕДЕНТ:

МЮМЮН АЛИ ИСКЕНДЕР

Кмет на община Минерални бани

 

Забележка: Документацията и приложенията, подпечатани с печат на Община Минерални бани, се получават в сградата на Община Минерални бани, ет. 1, каб. 3, тел. 0885/ 40 44 76 - А. Костадинова- Юрисконсулт

Срок за подаване на заявления и оферти:

Дата: 23.04.2024г.

Час: 17:00ч.

Място (адрес): с. Минерални бани, в деловодството на Общинска администрация Минерални бани

Дата на отваряне на оферти:

Дата: 03.05.2024г.

Час: 10:00ч.

Място (адрес): с. Минерални бани, бул. "Васил Левски" № 3, ет. 3, Заседателна зала


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Обявление
Документация
Обосновка - част 1
Обосновка - част 2
Договор, скици, акт
Заявления


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития