Община Минерални бани
Официален сайт

Открита процедура за определяне на концесионерР Е Ш Е Н И Е  

№ З-379/12.10.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 80 ЗК и Решение № 650 от 15.09.2023 година на Общински съвет- Минерални бани за откриване на процедура за определяне на концесионер с предмет „Концесия за строителство, експлоатация и поддържане на водоем „Ясака“, находящ се в землището на с. Татарево, община Минерални бани

Р Е Ш И Х:

I.ОТКРИВАМ процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане на обект- публична общинска собственост, както следва:

· Обектът на концесията включва: Поземлен имот, публична общинска собственост, водоем, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 72103.58.66, с площ 3,157 кв.м, находящ се в местността „Ясака” в землището на с. Татарево, с трайно предназначение на територията „територия, заета от води и водни обекти”, начин на трайно ползване „водоем”, с граници поземлени имоти с идентификатори №72103.58.54 – пасище; №72103.58.67 – дере; №72103.58.66 – водоем; №72103.58.64 – дере; №72103.15.31 – нива; №72103.15.10 – ведомствен път;   №72103.15.9 – нива; №72103.15.8 – друг вид земеделска земя; №72103.15.7 – нива; №72103.15.6 – нива; №72103.58.518 – ведомствен път.

· Обектът на концесия е актуван с акт за публична общинска собственост №677/11.07.2006 г. и за него има издадена скица №15-758992-14.07.2023 г.

II. ОДОБРЯВАМ Обявлението за откриване на процедурата.

III.ОДОБРЯВАМ Документация за концесията.

IV.Настоящото решение подлежи на обжалване от всяко заинтересовано лице пред Комисията за защита на конкуренцията относно неговата законосъобразност, включително относно наличие в обявлението и в документацията за концесията на изисквания, нарушаващи принципите по чл. 4, ал. 1 ЗК. Срокът за подаване на жалба е 10- дневен, считано от публикуването в Национален концесионен регистър на обявлението за откриване на процедурата.

 

КОНЦЕДЕНТ:

НУРТИН САФЕТ САБРИ 

ВрИД Кмет на община Минерални бани

Забележка: Документацията и приложенията, подпечатани с печат на Община Минерални бани, се получават в сградата на Община Минерални бани, ет. 3, каб. 31, тел. 0885/ 40 44 76 - А. Костадинова- Юрисконсулт

Срок за подаване на заявления и оферти:

Дата: 05.11.2023г.

Час: 17:00ч.

Място (адрес): с. Минерални бани, в деловодството на Общинска администрация Минерални бани

Дата на отваряне на оферти:

Дата: 14.11.2023г.

Час: 10:00ч.

Място (адрес): с. Минерални бани, бул. "Васил Левски" № 3, ет. 3, Заседателна зала


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Документация
Обосновка
Обявление
Приложения
Проект на договор и скица


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития