Община Минерални бани
Официален сайт

Открита процедура за определяне на концесионерОбщина Минерални бани обявява, че на основание Решение № 32/18.12.2019г. на Общински съвет - Минерални бани и Решение № З-12/14.01.2020г. на Кмета на община Минерални бани е открита процедура за определяне на концесионер на "Концесия за ползване на язовир и прилежащите към него съоръжения в с. Спахиево, община Минерални бани, местност "Годжа чаир" Срок за получаване на заявленията и офертите - 17.02.2020г. Срок за отваряне на офертите при открита процедура - 18.02.2020г. от 10:00 ч.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Документация
Обосновка
Заявление - Приложение № 1
Декларация - Приложение № 2
Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС - Приложение № 3
Декларация обработка на лични данни - Приложение № 4
Декларация обмен на информация - Приложение № 5
Обвързващо предложение - Приложение № 6
Предложение - Приложение № 7
Удостоверение извършен оглед - Приложение № 8
Декларация срок на валидност на офертата - Приложение № 9
Декларация за произход на финансови средства - Приложение № 10
Декларация за поемане на права и задължения - Приложение № 11
Декларация за съгласие с проекта на договор - Приложение № 12
АПОС - Приложение № 13
Скица - Приложение № 14
Решение - Приложение № 15
Решение
Обявление за откриване на процедурата - Приложение № 16
Декларация за технически способности - Приложение № 17
Проект на договор - Приложение № 18


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития