Община Минерални бани
Официален сайт

ТуризъмДЕЙНОСТИ

Институции, отговарящи за дейностите

Период на реализация

Необходими средства

Източник на финансиране

1. Изграждане на малка туристическа атракция  - „ТЕРАРИУМ“ в Минерални бани

Община Минерални бани

15.07.2015г.

367 242.00 лв.

ПРСР
2007-2013г.
/ЕЗФРСР/

2. Изграждане на малка туристическа атракция – „ЧИФТЕ БАНЯ“ в Минерални бани

Община Минерални бани

15.07.2015г.

295 920.00 лв.

ПРСР
2007-2013г
/ЕЗФРСР/

3. Реконструкция на туристическа еко пътека:Айкаас – Градището –с.Сърница
изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт.

Община Минерални бани

15.07.2015г.

324 982.25 лв.

ПРСР
2007-2013г
/ЕЗФРСР/

4. Реконструкция на туристическа еко пътека:Минерални бани – Голямо градище – връх Гарваница - изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт.

Община Минерални бани

15.07.2015г

381 681.28 лв.

ПРСР
2007-2013г
/ЕЗФРСР/

5. Реконструкция на туристическа еко пътека:с. Сърница – м.Петте чучура – с.Ангел Войвода - изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт.

Община Минерални бани

15.07.2015г

389 936.05 лв.

ПРСР
2007-2013г
/ЕЗФРСР/

6. Реконструкция на туристическа еко пътека:с.Боян Ботево – Улу дере – м.Орлови скали - изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт.

Община Минерални бани

15.07.2015г

386 603.26 лв.

ПРСР
2007-2013г
/ЕЗФРСР/

7. Подобряване на публичната инфраструктура в община Минерални бани чрез инвестиции за „Рехабилитация на път Сусам – Минерални бани“ и Рехабилитация и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Минерални бани – І етап“

Община Минерални бани

15.07.2015г

4 249 518.00 лв.

ПРСР
2007-2013г
/ЕЗФРСР/

8. ПроектРехабилитация на обекти от общинската пътна мрежа“

Община Минерални бани

15.07.2015 г.

4 518 866.40 лв.

ПРСР
2007-2013г
/ЕЗФРСР/

9. Проект „Насърчаване на използването на ниско-температурни геотермални източници чрез изготвяне на оперативно ръководство и новаторски решения в областта на зелената енергия“, с акроним ENERGEIA

Община Минерални бани е партньор по този проект

Резултат: Построяване на малка оранжерия за цветя с геотермално отопление. Цветята ще се използват за озеленяване на парковите площи в общината.

м.юли 2015г.

954 325.81 лв.

Програма“ Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013“

 

Входиран проект на общината по норвежката програма БГ08

„ДИГИТАЛЕН КУЛТУРЕН ДИАЛОГ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА МЕГАЛИТНА КУЛТУРА  И ТРАПЕЦОВИДНИТЕ СКАЛНО-ИЗСЕЧЕНИ НИШИ В ИЗТОЧНИ РОДОПИ - Проектното предложение съответства на основните цели на Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността“ на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.
По проекта се предвижда създаване на Културно-информационен център над с.Брястово, община Минерални бани.  Културният център ще обобщава, съхранява, допълва и дигитализира всички културни обекти и събития на територията на области Хасково и Кърджали свързани с мегалитните паметници в Източни Родопи.

 

Бъдещи проекти за благоустрояване на парковите среди:

1. Проект „Подобряване на качеството на живот на гражданите на Къркларели и Минерални бани“ – одобрен проект по ТГС по ИПП България – Турция. Предстои сключване на договор с управляващия орган.

2. Имаме проектна готовност с Проект „ Благоустрояване, паркоустрояване на парк кв.7, УПИ ІІ по плана на с.Минерални бани“. Предстои кандидатстване.

 

За общината

Предстоящи събития