Община Минерални бани
Официален сайт

СУ "Проф.д-р Асен Златаров" Минерални бани


СУ „Проф.д-р Асен Златаров” с. Минерални бани

 

“Идеалът всякога побеждава, стига да е смислен, висок и човечен.”

В средно училище “Проф.д-р Асен Златаров”- Минерални бани се обучават 121 ученици от І до VІІ клас, от които 110 ученици са включени в целодневна организация на учебния процес. Училището е средищно и има ученици от шест населени места – Минерални бани, Сусам, Татарево, Сираково, Спахиево и Брястово. За извозването е осигурен училищен автобус.

СУ “Проф.д-р Асен Златаров”- Минерални бани

Учебната база непрекъснато се модернизира и обновява. Училището разполага с добре уредени класни стаи и кабинети, обзаведени със съвременни нови мебели, аудио-визуални средства, компютърна техника. Предстои изграждане на Wi-Fi мрежа, която ще  е достъпна в цялата сграда на училището. Целта на училището е да подготвя конкурентно способни и социално адаптивни личности,  владеещи общите основи и закономерности на човешкото познание, а също така да формира нравствени личности - честни, скромни, трудолюбиви, дисциплинирани.

За подпомагане на образователно-възпитателния процес спомага училищната библиотека, която предоставя съвременни учебни помагала за пълноценно обучение на учениците от І до VІІ  клас и художествена литература.

В двора на училището има площадки за волейбол, баскетбол, хандбал и футбол. 
С цел повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и мотивацията на учениците, учителите и родителите от началото на 2012 година стартира реализацията на  проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“.В училището са сформирани 5 полуинтернатни групи (ПИГ), в които учениците получават подготовка от квалифицирани учители. За всички ученици от ПИГ в стола на училището е организиран обяд на кетърингов принцип. Непосредствено след самия обяд започват заниманията на учениците. Възпитателната работа в ПИГ е съобразена с ежедневната подготовка на учебния материал, с допълнителните интереси на учениците и е насочена към осмисляне на свободното им време. В учебните стаи има  дидактически материали, които се използват в заниманията по интереси от учениците.

През годините учениците от училището участват  в различни дейности и мероприятия:

СУ “Проф.д-р Асен Златаров”- Минерални бани
Юбилей на училището

СУ “Проф.д-р Асен Златаров”- Минерални бани
Урок по предприемачество

СУ “Проф.д-р Асен Златаров”- Минерални бани
Ученически игри 2006/2007г., организирани от МОН, ДАМС и
НФ”Спорт в училище” – Шампионите пред призовете за постиженията си

СУ “Проф.д-р Асен Златаров”- Минерални бани
През 2007г. Младежкият противопожарен отряд към училището
“Млад огнеборец” е областен първенец и представя областта
на Националното състезание на МПО, проведено в курортен
комплекс “Албена” през месец юни 2007 г.

От началото на 2012 година стартира реализацията на  проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и цели повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и мотивацията на учениците, учителите и родителите чрез създаване на стимулираща ученикова среда, съответстваща на неговата индивидуалност, стил на учене, модел и темп на растеж. В училището са сформирани 5 полуинтернатни групи (ПИГ), в които учениците получават подготовка от квалифицирани учители. За всички ученици от ПИГ в стола на училището е организиран обяд на кетърингов принцип. Непосредствено след самия обяд започват заниманията на учениците.

Възпитателната работа в ПИГ е съобразена с ежедневната подготовка на учебния материал, с допълнителните интереси на учениците и е насочена към осмисляне на свободното им време. В учебните стаи има  дидактически материали, които се използват в заниманията по интереси от учениците.

 Целта на училището е да подготвя конкурентно способни и социално адаптивни личности с езикова култура, владеещи общите основи и закономерности на човешкото познание, а също така да формира нравствени личности, носители на ценни морални добродетели-честност, скромност, трудолюбие, уважение, дисциплинираност.

 

Уеб сайт: http://sou-minbani.com


‹ Назад

За общината

Предстоящи събития