Община Минерални бани
Официален сайт

Административни услуги към "Местни данъци и такси"
Наименование на услугата

Необходими документи

Отдел, извършващ услугата

Срок /дни/

Цена /лв/

1. Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси

1.Искане за издаване на документ;
2.Лична карта /за справка/;
3.Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.

Отдел МПСХД-
Служители Данъчна служба

7
3
1

5
8
10

2. Издаване на копие от подадена данъчна декларация

1.Искане за издаване на документ;
2.Лична карта /за справка/;
3.Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.

Отдел МПСХД-
Служители Данъчна служба

7
3
1

5
8
10

3.Издаване на удостоверение за данъчна оценка за право на собственост по чл.14 /деклариран имот/

1. Заявление за издаване на данъчна оценка;
2. Документ за собственост;
3. Актуална скица /копие/;
4. Удостоверение за наследници /в случаите, когато собственика по скицата е починал/ – копие;
5. Декларация по чл.14 от ЗМДТ с попълнено служебно каре от техническа служба;
6. Лична карта /за справка/;
7. Пълномощно /когато молбата се подава от упълномощено лице/.

Отдел МПСХД-
Служители Данъчна служба

14
3
1
2часа

10
15
25
30

4.Издаване на удостоверение за данъчна оценка за право на собственост на земеделска земя

1. Заявление за издаване на данъчна оценка;
2. Документ за собственост;
3. Актуална скица /копие/;
4. Удостоверение за наследници /в случаите, когато собственика по скицата е починал/ – копие;
6. Лична карта /за справка/;
7. Пълномощно /когато молбата се подава от упълномощено лице/.

Отдел МПСХД-
Служители Данъчна служба

14
3
1
2часа

10
15
25
30

5. Издаване на дубликат от документ за платен данък върху превозни средства

1.Искане за издаване на документ;
2.Лична карта /за справка/;
3.Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.

Отдел МПСХД-
Служители Данъчна служба

7
3
1

5
8
10

6. Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

1.Искане за издаване на документ;
2.Лична карта /за справка/;
3.Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.

Отдел МПСХД-
Служители Данъчна служба

7
3
1

5
8
10

7. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

1.Искане за издаване на документ;
2.Лична карта /за справка/;
3.Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.

Отдел МПСХД-
Служители Данъчна служба

7
3
1

5
8
10

8. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

1.Искане за издаване на документ;
2.Лична карта /за справка/;
3.Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.

Отдел МПСХД-
Служители Данъчна служба

7
3
1

5
8
10

9. Предоставяне на данъчна и осигурителна информация

1. Писмено искане на Президента на Република България във връзка с правомощията му по чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България;
2. Искане на орган на НАП  във връзка с осъществяване на правомощията му при условия и по ред, определени от изпълнителния директор;
3. Писмено искане на Главния прокурор, управителя на Националния осигурителен институт или директора на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, директора на Агенция "Митници" Агенцията за държавна финансова инспекция, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, председателя на Сметната палата Председателя на Националния статистически институт, председателя на Държавната комисия по хазарта - при необходимост във връзка с осъществяване на определените им в закона правомощия;
4. Писмено искане на съдебни изпълнители - във връзка с образувано пред тях дело.

Отдел МПСХД-
Служители Данъчна служба

 

 

ЧСИ -
5ЛВ

 

 

За държ.
Институции -
Без такса

10. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

1.Искане за издаване на документ;
2.Лична карта /за справка/;
3.Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.

Отдел МПСХД-
Служители Данъчна служба

7
3
1

5
8
10

11. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

1. Заявление за издаване на данъчна оценка;
2. Декларация по чл.14 от ЗМДТ с попълнено служебно каре от техническа служба;
3. Документ за собственост /копие/;
4. Удостоверение за степен на завършеност от районната администрация по местонахождението на имота /копие/;
5. Скица /виза или разрешително за строеж;
6. Лична карта /за справка/;
7. Пълномощно /когато молбата се подава от упълномощено лице/;
8. Разрешение за строеж.

Отдел МПСХД-
Служители Данъчна служба

14
3
1
2часа

10
15
25
30

12. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

1. Заявление за издаване на данъчна оценка;
2. Документ за собственост;
3. Актуална скица /копие/;
4. Удостоверение за наследници /в случаите, когато собственика по скицата е починал/ – копие;
5. Актуално удостоверение за характеристиките на земята /копие/;
6. Лична карта /за справка/;
7. Пълномощно /когато молбата се подава от упълномощено лице/.

Отдел МПСХД-
Служители Данъчна служба

14
3
1
2часа

10
15
25
30

13. Издаване на удостоверение за декларирани данни

1. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно/;
2. Искане по образец.

Отдел МПСХД-
Служители Данъчна служба

7
3
1

5
8
10

14. Попълване на декларации:
- Патентен данък
- Имотна декларация
- Декларация за ПС

 

 

веднага

5

15. Освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване

1. Искане-Декларация.

Отдел МПСХД-
Служители Данъчна служба

 

 

 


Услуги

Предстоящи събития