Община Минерални бани
Официален сайт

Административни услуги в туризма
№ по ред Наименование на услугата Необходими документи Законово основание за извършване на услугата Срок за извършване на услугата Заплащане на услугата

1.

Издаване на Временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обекти /МН и ЗХР/

Заявление – декларация /по образец/ с приложени документи по чл.129 от ЗТ.

Закон за туризма – чл.130,ал.1

14 дни  - 
при изрядни  документи,
приложени  към постъпилото заявление

Безплатно

2.

Категоризация на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, издаване на удостоверение за категория,  -/категорийна символика – унифицирано удостоверение и табела/.

Чл. 129.
 (1) Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявление-декларация за категоризиране.

Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:

  1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване и на заведенията за хранене и развлечения (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;
г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;
е) обстоятелства, свързани с документите за собственост на обекта, в случаите, когато има налична информация в Агенцията по вписванията; в противен случай обстоятелствата се удостоверяват при проверка на място;

  1. към заявление-декларацията се прилагат:

 

а) копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
б) документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно на разрешението за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
в) изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

(2) Лицето, което ще извършва настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или в къщи за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление-декларация по образец.

Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:

  1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:

 

а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или в къщи за гости (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) обстоятелства, свързани с документите за собственост на обекта, в случаите, когато има налична информация в Агенцията по вписванията; в противен случай обстоятелствата се удостоверяват при проверка на място;

  1. към заявление-декларацията се прилагат:

 

а) копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – в случай че това лице е различно от собственика на обекта;
б) изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;
в) документ с подписи на повече от 50 на сто от собствениците в сградата, удостоверяващ съгласието им за извършване на туристическата дейност – при категоризиране на "стаи за гости" и "апартаменти за гости".

 


Закон за туризма – чл.128, и чл.132 и чл.130, ал.4,т.3.

3 месеца – 
от издаване на временното удостоверение

Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма. /според вида и капацитета на ТО/- чл.2 от Тарифата за таксите, които се събират по ЗТ

3.

4.

Промяна накатегорията на туристически обект по чл. 128 от ЗТ в по-висока от определената му по реда на чл.129 от ЗТ  и издаване на нова категорийна символика.

Чл. 129. (1) Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлеченияили упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявление за категоризиране по образец, към което прилага:
1. декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
2. декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
3. справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
4. копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;
5. формуляр по образец за определяне на категорията;
6. копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност - за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
8. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
9. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.
(2) Лицето, което ще извършва настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или къщи за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление за категоризиране по образец, към което прилага:
1. формуляр по образец за определяне на категорията;
2. копие на документа за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - в случай че това лице е различно от собственика на обекта;
3. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
4. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.
Забележка: Издаденото удостоверение запазва своето действие до издаване на ново удостоверение за категория.

Закон за туризма – чл.134, ал.1-4

2 месеца – 
от постъпването на заявлението

Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма. /според вида и капацитета на ТО/- чл.2 от ТТ

5.

Промяна накатегорията на туристически обект по чл. 128 от ЗТ в по-ниска от определената му по реда на чл.129 от ЗТ  и издаване на нова категорийна символика.

Заявление до Кмета на общината от лицето, извършващо дейност в обекта, с приложена
1. Декларация, че вписаните данни, в Националния туристически регистър, за него и за обекта не са променени.

 Закон за туризма – чл.134, ал.5
/приложена декларация/

14 дни от постъпването на заявлението

100 лв. - Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.- чл.5, ал.2 от ТТ

6.

Потвърждаване на категорията на туристически обект по чл.128 от ЗТ и издаване на ново удостоверение /или удостоверение и табела/.

В срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок лицето, извършващо дейност в обекта , следва да представи:
1. Декларация до Кмета на общината, че желае  да потвърди категорията на обекта или да получи категория, различна от определената му до момента.
2. Документ за платенатакса за извършване на проверка на място в туристическия обект.

Закон за туризма – чл.133

В срок до три месеца от постъпването на декларацията и изтичането на 5-годишния срок на удостоверението на обекта.

Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма. /според вида и капацитета/- чл.6 от ТТ

7.

Спиране на действието на удостоверението  за определен срок, по заявление на лицето, извършващо дейност в обекта

1. Заявление до Кмета на общината за спиране действието на удостоверение за определена категория на място за настаняване, за определен срок, в рамките на съответната година. В заявлението се вписват причините и срокът, за който се иска спирането.
Забележка: Срокът на спиране на действието на удостоверението не може да бъде по-дълъг от 6 месеца и по-кратък от един месец.

Закон за туризма – чл.136
/Вписването в НТР е до 7 дни от Заповедта/

До 14 дни от постъпване на заявлението

Безплатно

8.

Вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 от ЗТ, относно категоризираните туристически обекти, когато промяната води до издаване на нов документ(удостоверение).

1. Заявление /по образец/ до Кмета на общината, за отразяване на промяната в съответните законови срокове /до 1 месец/ от настъпването и.
2. Документи, удостоверяващи настъпилата промяна.
3. Документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата, в съответните регистри.
Забележка: Необходимите документи са подробно описани в Раздел IV от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията.

Закон за туризма – чл.168 и чл.169

До 14 дни от постъпване на заявлението

150 лв. - Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.- чл.7, ал.1, т.1 от ТТ

9.

Вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 от ЗТ относно категоризираните туристически обекти, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов документ(удостоверение).

1. Заявление /по образец/до Кмета на общината, за отразяване на промяната в съответните законови срокове /до 1 месец/ от настъпването и.
2. Документи, удостоверяващи настъпилата промяна.
3. Документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата, в съответните регистри.

Закон за туризма – чл.168

До 14 дни от постъпване на заявлението

50 лв. - Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.- чл.7, ал.2, т.1 от ТТ

10.

Издаване на дубликат на удостоверение за категория на туристически обект.

1. Заявление до Кмета на общината /по образец/, подадено от съответните титуляри на изгубените документи. 
(2) Към заявлението заявителят прилага декларация за обстоятелствата по ал. 1. 
(3) За издаването на дубликат се заплаща такса съгласно тарифата.

Закон за туризма – чл.145

До 14 дни от постъпване на заявлението

100 лв. - Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.- чл.8 от ТТ

11.

Изработване на нова табела за  определена категория на туристически обектпо чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3 ЗТ, при захабяване на издадената, се събира такса 50 лв.

1. Заявление до Кмета на общината /по образец/, подадено от съответните титуляри на изгубена или захабена табела.
За издаването на нова табела се заплаща такса съгласно тарифата.

Закон за туризма – чл.145

До 14 дни от постъпване на заявлението

50 лв. – Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.- чл.9  от ТТ

12.

Прекратяване на категорията на МН и ЗХР.

1. Заявление до Кмета на общината, от лицето извършващо дейност в обекта с мотиви за исканото прекратяване на дейността, съгласно чл.137 от ЗТ.
2. Със заявлението за промяна на категорията на обекта – при получаване на новото удостоверение.
3. Със заявлението за промяна на вида на обекта - при получаване на новото удостоверение.
4. Други.
Забележка: Категорията на туристическите обекти се прекратява със заповед на съответния категоризиращ орган или на оправомощено от него длъжностно лице.

Закон за туризма – чл.137

Според конкретния случай на прекратяване

Безплатно

 

 


Услуги

Предстоящи събития