Община Минерални бани
Официален сайт

Административни услуги "Териториално развитие и строителство"
Наименование на техническите услуги

Необходими документи

Отдел, извършващ услугата

Срок

Цена

1. За издаване на скица за недвижим имот формат А4
1.1 За издаване на скица за недвижим имот формат А3

1. Искане;
2. Документ за собственост;

ТСУ

7 работни дни

7 работни дни

20,00 лева

 

30,00 лева

2. За издаване на скица с виза за проектиране по чл.140 /включително и скица за недвижим имот с указан начин на застрояване/

1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Извадка от действащия план  за застояване;
4. Скица предложение;
5. Оригинална скица.

ТСУ

7 работни дни

30,00 лева

3. За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца

1. Оригинална скица;

ТСУ

3 работни дни

5,00 лева

4. Одобряване или отказ за одобряване и издаване на Разрешение за строеж на инвестиционни проекти фаза «Технически или работен» и узаконяване на строежи по § 184 от ЗУТ

1. Заявление;
2. Документ за собственост/Учредено право на строеж, Право да се строи в чужд имот/;
3. Доказателства за времето на построяване и извършител на незаконното строителство(нотариално заверена декларация и др. по ГПК);
4. Други документи(стари проекти, скици на имота, Констативни актове за незаконно строителство, Наказателни постановления, Протокол за строителна линия и други.);

ТСУ

14 работни дни

1,60 на кв.м. РЗП + 20,00 лева
Техническа услуга

5. За одобряване на инвестиционен проект във фаза «идеен проект», без оценяване, които не са основание за издаване на Разрешение за строеж

1. Актуална скици с виза;
2. Идеен проект;

ТСУ

14 работни дни

0,60 на кв.м. РЗП + 20,00 лева
Техническа услуга

6. За издаване на Разрешение за строеж, за стопански сгради по чл. 44 от ЗУТ

1. Скица;
2. Документ за собственост;

ТСУ

14 работни дни

0,50 на кв.м., но не по-малко от 50 и не повече от 500 + 20 техническа услуга

7. За издаване на Разрешение за строеж за ажурни огради /колове с мрежа/ в регулационни граници

1. Заявление;
2. Документ за собственост/Учредено право на строеж, Право да се строи в чужд имот;
3. Подробно описание на всички видове СМР, които ще се изпълняват – свободен текст;
4. Ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини за строежи по чл. 147, ал. 1 от ЗУТ/съгл.чл. 153 /1/ от ЗУТ/.

ТСУ

14 работни дни

50 + 20 техническа услуга

8. За издаване на Разрешение за строеж за ажурни огради /колове с мрежа/ извън регулационни граници

1. Заявление;
2. Документ за собственост/Учредено право на строеж, Право да се строи в чужд имот;
3. Подробно описание на всички видове СМР, които ще се изпълняват – свободен текст;
4. Ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини за строежи по чл. 147, ал. 1 от ЗУТ/съгл.чл. 153 /1/ от ЗУТ/.

ТСУ

14 работни дни

150 + 20 технически услуги

9. За издаване на разрешение за строеж за плътна ограда до 2,20м. в регулационни граници

1. Заявление;
2. Документ за собственост/Учредено право на строеж, Право да се строи в чужд имот;
3. Становище на инженер – конструктор, съгласувано чл. 147, ал. 2 от ЗУТ;
4. Подробно описание на всички видове СМР, които ще се изпълняват – свободен текст;
5. Ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини за строежи по чл. 147, ал. 1 от ЗУТ/съгл.чл. 153 /1/ от ЗУТ/.

ТСУ

14 работни дни

0,20 на линеен метър, но не по-малко от 50 и не повече от 350

10. За разглеждане и одобряване на проект за преработка към РС и издаване на заповед по чл. 154 от ЗУТ с доклад за оценка за съответствие или чрез ЕСУТ

1. Заявление;
2. Издадено разрешение за строеж;
3. Документ за собственост;
4. Удостоверение за наследници – при необходимост;
5. Екзекутивна документация – 2 екз. по проекта по всички части;
6. Документ за платена такса.

ТСУ

14 работни дни

1,60 на кв. м. на променените части от проекта + 20 техническа  услуга

11. Удостоверение и печат на внесена и одобрена екзекутивна документация към инвестиционен проект чл. 154, ал. 1 от ЗУТ / несъществени промени/

1. Заявление;
2. Издадено разрешение за строеж;
3. Документ за собственост;
4. Удостоверение за наследници – при необходимост;
5. Екзекутивна документация – 2 екз. по проекта по всички части;
6. Документ за платена такса.

ТСУ

10 работни дни

100,00 лева

12. Удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

1. Искане за издаване на у – е;
2. Документ за собственост;
3. Нотариално заверена декларация от съседи;
4. Одобрени проекти.

ТСУ

10 работни дни

20,00 лева

13. Удостоверение за търпимост на основание § 16, ал.1  от ЗУТ за строежи, изградени до 07.04.87 г. И на основание §127, ал.1 за строежи, изградени до 31 март 2001 г.

1. Заявление по §16;
2. Документ за собственост;
3. Скица на поземления имот;
4. Доказателства за период на извършване;
5. Други документи за допустимост по действащите ПУП и по правилата и нормативите, действали по време на изграждането или по ЗУТ;
6. Попълване на кадастрална карта.

ТСУ

10 работни дни

100,00 лева

14. Удостоверение за реално обособени части на сгради (чл.202 от ЗУТ)

1. Искане за издаване на у – е;
2. Документ за собственост;
3. Нотариално заверена декларация от съседи;
4. Одобрени проекти.

ТСУ

10 работни дни

50,00 лева

15. Удостоверения за завършеност на обект в груб строеж, съгласно чл.181, ал.2 от ЗУТ.

1. Искане за издаване на у – е;
2. Документ за собственост;
3. Нотариално заверена декларация от съседи;
4. Одобрени проекти.

ТСУ

7 работни дни

50,00 лева

16. Издаване на удостоверение за идентичност на имот

1. Искане за издаване на у – е;
2. Документ за собственост;
3. Нотариално заверена декларация от съседи;
4. Одобрени проекти.

ТСУ

7 работни дни

20,00 лева

17. Удостоверение за извършена обстоятелствена проверка

1. Искане за издаване на у – е;
2. Документ за собственост;
3. Нотариално заверена декларация от съседи;
4. Одобрени проекти.

ТСУ

14 работни дни

25,00 лева

18. Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение

1. Искане за издаване на у – е;
2. Документ за собственост;
3. Нотариално заверена декларация от съседи;
4. Одобрени проекти.

ТСУ

7 работни дни

20,00 лева

19. Удостоверение за ползване на строежите по предназначение (чл. 178, ал. 2 от ЗУТ и чл. 4, ал. 2 от Наредба 6)

1. Искане за издаване на у – е;
2. Документ за собственост;
3. Нотариално заверена декларация от съседи;
4. Одобрени проекти.

ТСУ

7 работни дни

20,00 лева

20. Удостоверение за възникнало сервитутно право / Наредба 16/24/

1. Скица;
2. Документ за собственост;
3. Скица с отразен сервитут.

ТСУ

14 работни дни

30,00 лева

21. Удостоверения за въвеждане в експлоатация на търговски обект

1. Искане;
2. Документ за собственост;
3. Разрешение за строеж;
4. Протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверките и достигнатите контролни нива;
5. Заверена заповедна книга;
6. Акт обр. 14 за приемане на конструкцията;
7. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годноста за приемане на строежа с приложение към него протоколи за успешно проведени единични изпитания на машини и съоражения;
8. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти съществените изисквания към строежите;
9. Документ от агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
10. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техн. инфраструктура…
11. Други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа.

ТСУ

14 работни дни

350,00 лева

22. Удостоверения за въвеждане в експлоатация на производствен обект

1. Искане;
2. Документ за собственост;
3. Разрешение за строеж;
4. Протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверките и достигнатите контролни нива;
5. Заверена заповедна книга;
6. Акт обр. 14 за приемане на конструкцията;
7. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годноста за приемане на строежа с приложение към него протоколи за успешно проведени единични изпитания на машини и съоражения;
8. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти съществените изисквания към строежите;
9. Документ от агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
10. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техн. инфраструктура…
11. Други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа.

ТСУ

14 работни дни

1,5 на кв.м. РЗП, но не по-малко от 300 и не повече от 750

23. Удостоверения за въвеждане в експлоатация на жилищна сграда

1. Искане;
2. Документ за собственост;
3. Разрешение за строеж;
4. Протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверките и достигнатите контролни нива;
5. Заверена заповедна книга;
6. Акт обр. 14 за приемане на конструкцията;
7. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годноста за приемане на строежа с приложение към него протоколи за успешно проведени единични изпитания на машини и съоражения;
8. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти съществените изисквания към строежите;
9. Документ от агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
10. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техн. инфраструктура…
11. Други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа.

ТСУ

14 работни дни

0,5 на кв.м. РЗП, но не по-малко от 100 и не повече от 500

24. Удостоверения за въвеждане в експлоатация на обществено обслужващи сгради

1. Искане;
2. Документ за собственост;
3. Разрешение за строеж;
4. Протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверките и достигнатите контролни нива;
5. Заверена заповедна книга;
6. Акт обр. 14 за приемане на конструкцията;
7. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годноста за приемане на строежа с приложение към него протоколи за успешно проведени единични изпитания на машини и съоражения;
8. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти съществените изисквания към строежите;
9. Документ от агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
10. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техн. инфраструктура…
11. Други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа.

ТСУ

14 работни дни

1,0 на кв.м. РЗП, но не по-малко от 200 и не повече от 750

25. За заверка на технически паспорт

1. Технически паспорт.

ТСУ

14 работни дни

10,00 лева

26. Издаване на копия от изгубени строителни книжа

1. Искане /свободен текст/.

ТСУ

14 работни дни

10,00 лева

27. За издаване на препис от протокол на експертен съвет на отдел ТРС при община Минерални бани

1. Молба – свободен текст.

ТСУ

7 работни дни

10,00 лева

28. За издаване на становище за поделяемост по чл.201 от ЗУТ

1. Проекти;
2. Констативен протокол от отдел ТРС при община Минерални бани;
3. Документ за собственост.

ТСУ

10 работни дни

20,00 лева

29. Освидетелстване за премахване или ремонт на строежи, застрашени от самосрутване, негодни за понататъшно ползване или вредни в санитарно-хигиенно отношение

1. Нотариален акт.
2. Конструктивно становище от правоспособно лице;
3. Проект за управление за отпадъци.

ТСУ

14 работни дни

20,00 лева

30. Одобряване на схема за поставяне на временни обекти и издаване на разрешение за поставянето им

1. Искане;
2. Предходна временно разрешително(при молба за удължаване на срока на разрешението);
3. Документ за собственост;
4. Проекти за Рекламно-информационни елементи, съгласуващи от ЕСУТ;
5. Договор за наем.

ТСУ

14 работни дни

20,00 на кв.м. РЗП + 10,00
Техническа услуга

31. Разглеждане ,съгласуване и одобрение на проекти за линейна техническа инфраструктура  / ВиК мрежи, кабели средно и ниско напрежение,топлопроводи и газопроводи, далекосъобщителни кабели, кабелни мрежи за телевизионни и радиосигнали и други проводи/ във фаза технически или работен се събира такса в размер

1. Заявление;
2. Документи за собственост, а за сгради на ЖСК – влязло в сила Решение на общото събрание за приемане на проекта;
3. Виза за проектиране в случаите на чл. 12/3/, чл. 41 /2/, чл. 50, 51, 59, чл. 133 /6/ и чл. 134 /6/ от ЗУТ;
4. Три копия от инвестиционния проект;
5. Решение по ОВОС /когато е необходимо/;
6. Оценка за съответствието, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ, или Решение от Експертен съвет по чл. 143 /3/ от ЗУТ.

ТСУ

14 работни дни

До 50м-2,50
От 51м до 100м – 1.50
От101м до 300м – 1.00
Над 300м – 0.50

32. За обявление/съобщение на ПУП с обратна разписка на заинтересованите лица

………………

ТСУ

…..

3,00лв. на писмо

33. За издаване на констативен протокол за проверка присъствие на място

1. Скица;
2. Нотариален акт.

ТСУ

14 работни дни

50,00 лева

34. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ

1. Искане;
2. Предходна временно разрешително(при молба за удължаване на срока на разрешението);
3. Документ за собственост;
4. Проекти за Рекламно-информационни елементи, съгласуващи от ЕСУТ;
5. Договор за наем.

ТСУ

14 работни дни

50,00 лева

35. Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи от горски фонд без промяна на предназначението

1. Документ за собственост;
2. Скица от поземлена комисия.

ТСУ

14 работни дни

100,00 лева

 36. Издаване на разрешения за монтаж

1. Искане;
2. Предходно временно разрешително;
3. Документ за собственост;
4. Проекти;
5. Договор за наем.

ТСУ

14 работни дни

100,00 лева

37. За осигуряване присъствие на общината при откриване на строителни площадки и определяне на строителна линия и ниво на основание чл.157, ал.2 от ЗУТ.

1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Разрешение за строеж.

ТСУ

 

30,00 лева

38. За издаване на разрешение за изкопаване по чл.72 от ЗУТ

1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Съгласувана скица от експлоатационните дружества;
4. Разрешение за строеж.

ТСУ

10 работни дни

50,00 лева

39. За издаване на Разрешение за извозване на земни маси

1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Съгласувана скица от експлоатационните дружества;
4. Разрешение за строеж.

ТСУ

7 работни дни

50,00 лева

40. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение /наредба за специално ползване на пътищата чл. 13 ал.1 – такса

1. Схема за поставяне;
2. Конструктивно становище;
3. Архитектурен изглед или снимка.

ТСУ

14 работни дни

20,00 лева

41. Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони /Наредба за специално ползване на пътищата, чл. 29 ал. 1

1. Схема за поставяне.
2. Становище от ИАП;
3. Становище от КАТ;
4. Конструктивно становище;
5. Архитектурен изглед или снимка.

ТСУ

14 работни дни

20,00 лева

42. За издаване на Заповед за изработване :

 1. Подробен устройствен план – План за застрояване
 2. Подробен устройствен план – План за регулация
 3. Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване
 4. Подробен устройствен план – План за улична регулация

 

 1. Заявление;
 2. Документ за собственост на всички заинтересовани лица;
 3. Скица за проектиране;
 4. Задание за изработване на ПУП-2бр.

ТСУ

 

 

30,00 лева

30,00 лева

50,00 лева

 

50,00 лева

43. Издаване на заповеди право на преминаване

1. Документ за собственост;
2. Съгласие от съседи ако имота е частен, ако общински решение от ОбС.

ТСУ

14 работни дни

50,00 лева

44. За разглеждане  и одобряване на ПУП:

 1. Подробен устройствен план – План за застрояване
 2. Подробен устройствен план – План за регулация
 3. Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване
 4. Подробен устройствен план – План за улична регулация

 

 1. Искане;
 2. Заявление за издаване на Заповед от Кмета и Гл. арх. на община Минерални бани;
 3. Нареждане с вх. №…..
 4. Проект за ПУП;
 5. Документ за собственост.

 

ТСУ

14 работни дни

 

 

70,00 лева

 

 

70,00 лева

 

120,00 лева

 

 

120,00 лева

45. Издаване на удостоверение относно технически характеристики  на жилищни, нежилищни имоти и терени

1. Документ за собственост ;
2. Скица;

ТСУ

14 работни дни

20,00 лева

46. Обработка на преписки за изменение на дворищна регулация при условията на Параграф 8 от ЗУТ

1. Документ за собственост ;
2. Скица;

ТСУ

14 работни дни

50,00 лева

47. Издаване на удостоверение за граници на апартамент, закупен от общината

1. Искане;
2. Документ за собственост;
3. Нотариално заверени декларации от съседи;
4. Одобрени проекти.

ТСУ

14 работни дни

20,00 лева

48. Издаване на справки относно собствеността и издаване на удостоверения на технически характеристики на жилищни, не жилищни имоти и терени и техните граници 

1. Искане;
2. Документ за собственост;
3. Нотариално заверени декларации от съседи;
4. Одобрени проекти.

ТСУ

14 работни дни

20,00 лева

49. Попълване и поправка на кадастрална основа / чл. 134 ал.2 от ЗУТ

1. Искане;
2. Проект за попълване и поправка;
3. Документ за собственост;
4. Удостоверение за наследници;
5. Актуална скица на имота.

ТСУ

14 работни дни

50,00 лева

50. Издаване на удостоверение по чл. 13 от ППЗСПЗЗ

1. Искане;
2. Документ за собственост;
3. Нотариално заверени декларации от съседи;
4. Одобрени проекти.

ТСУ

14 работни дни

25,00 лева

51. Издаване на удосотверение по чл. 52 от ЗУТ

1. Искане;
2. Документ за собственост;
3. Нотариално заверени декларации от съседи;
4. Одобрени проекти.

ТСУ

14 работни дни

15,00 лева

52.  Разглеждане и изготвяне на становище по проекти ПТКП и градоустройствени проекти

1. Предварителни договори с експлоатационни дружества;
2. Виза за проектиране;
3. Документ за собственост;

ТСУ

14 работни дни

25,00 лева

53. Изготвяне на справка за предвижданията на ППЗОПОГПС, ОУП и ПРЗ в процедури

1. Извадка от ОУП;
2. Извадка от ПРЗ;
3. Документ за собственост.

ТСУ

14 работни дни

25,00 лева

54. Възстановяване на строителни книжа по чл. 145 ал. 5 от ЗУТ

1. Документ за собственост;
2. Виза за проектиране;
3. Разрешително.

ТСУ

14 работни дни

25,00 лева

55. За изготвяне оценка за съответствието или отказ за изготвяне на оценка за съответствието от ЕСУ

1. Проектна документация;
2. Предварителни договори с експлоатационни дружества;
3. Виза за проектиране;
4. Разрешителна за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води.

ТСУ

14 работни дни

4,50 на кв.м. РЗП +20,00лв.техническа услуга

 56. За издаване на разрешение за строеж , разглеждане и одобряване на проекти за строежи на “Електрически фотоволтаични централи” с доклад за оценка за съответствие 

1. Документ за собственост;
2. Проект.

ТСУ

14 работни дни

2,20 лева / кв.м. на площ на слънчеви панели

57. За издаване на разрешение за строеж , разглеждане и одобряване на проекти за строежи на “Електрически фотоволтаични централи” приети на  ЕСУТ

1. Документ за собственост;
2. Проект.

ТСУ

14 работни дни

6,00 лева/кв.м.

58. За издаване на разрешение за строеж , разглеждане и одобряване на идеен проект за строеж на “Електрически фотоволтаични централи” с доклад за оценка за съответствие     

1. Документ за собственост;
2. Проект.

ТСУ

 

ТСУ

14 работни дни

 

300,00 лева

 

 


Услуги

Предстоящи събития