Община Минерални бани
Официален сайт

ЗАПОВЕД № З-409 /29.11.2022г.ЗАПОВЕД

№ З-409 /29.11.2022г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 от ЗОС,  чл.43, т.3 и чл.44 от Наредба №6 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Минерални бани във връзка с Решение № 495/15.11.2022г., №471/30.08.2022г., №435/27.05.2022г., №407/18.04.2022г.,  №321/06.10.2021г. на Общински съвет Минерални бани

ОБЯВЯВАМ

I. Публичен   търг с явно наддаване  за продажба единични и на група имоти частна общинска собственост,както следва:

 1. УПИ VII, кв.51 по плана на с.Сираково с площ на имота 785кв.м., съгласно АЧОС 844/2012г. с начална тръжна цена 3200,00лв без ДДС.
 2. УПИ VIII, кв.51 по плана на с.Сираково с площ на имота 760кв.м., съгласно АЧОС 845/2012г. с начална тръжна цена 2900,00лв без ДДС.
 3. УПИ IХ, кв.51 по плана на с.Сираково с площ на имота 743кв.м., съгласно АЧОС 846/2012г. с начална тръжна цена 3000,00лв без ДДС.
 4. Поземлен имот с идентификатор 72103.203.1 , местност „Билкията” землището на с.Татарево с площ 72934кв.м., съгласно АЧОС   №3208/2020г.  с начална тръжна цена 117000,00лв.
 5. Поземлен имот -180, кв.55  по плана на с.Татарево с площ 785кв.м., съгласно АЧОС   №2603/2016г.  с начална тръжна цена 3000,00лв   без ДДС.  
 6. УПИ  XIV, кв.46 по плана на с.Брястово с площ на имота 845кв.м., съгласно АЧОС 3248/2020г. с начална тръжна цена 4000,00лв без ДДС.  
 7. Поземлен имот с идентификатор 72103.208.686 , местност „Хайкъна” землището на с.Татарево с площ 109272кв.м., съгласно АЧОС   №3813/2022г.  с начална тръжна цена 106000,00лв.
 8. УПИ II, кв.54 по плана на с.Сираково с площ на имота 1022кв.м., съгласно АЧОС 3807/2022г. с начална тръжна цена 4100,00лв без ДДС.
 9. УПИ III, кв.2 по плана на с.Колец с площ на имота 510кв.м., съгласно АЧОС 3806/2022г. с начална тръжна цена 3000,00лв без ДДС.
 10. Поземлен имот с идентификатор 38042.12.427 , местност „Кюклюците” землището на с.Колец с площ 9668кв.м., съгласно АЧОС   №3815/2022г.  с начална тръжна цена 3100,00лв.
 11. 1.Поземлен имот с идентификатор 06803.72.246 , местност „Дидьово” землището на с.Брястово с площ 16491кв.м., съгласно АЧОС   №3799/2022г.

11.2.Поземлен имот с идентификатор 06803.71.395 , местност „Гарваница” землището на с.Брястово с площ 1449кв.м., съгласно АЧОС   №3800/2022г.

11.3.Поземлен имот с идентификатор 06803.70.25 , местност „Креслю” землището на с.Брястово с площ 4273кв.м., съгласно АЧОС   №3798/2022г.

         с начална тръжна цена 13860,00лв.

 1. УПИ II, кв.17 по плана на с.Винево с площ на имота 3460кв.м., ведно с построените  в имота триетажна сграда –Дет.градина със ЗП-124м2 и РЗП-372 м2, стопанска сграда със ЗП-57 м2, съгласно АЧОС № 2609/2016г. с начална тръжна цена 50000,00лв без ДДС.
 2. УПИ VI, кв.5 по плана на с.Ангел войвода с площ на имота 905кв.м., ведно с построените  в имота Здравна служба със ЗП-100кв.м. и мазе със ЗП-45кв.м., съгласно АЧОС № 3686/2021г. с начална тръжна цена 4500,00лв без ДДС.

II.Изисквания към участниците в публичен търгИзисквания към участниците в публичен търг са описани в тръжната документация.         

  Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 9.00-12.00ч. и от 13.00-16.00ч. в стая № 23, ет.3 на общинска администрация. Цена на тръжната документация – 24,00лв. с ДДС.

Депозит в размер на 50% от началната тръжна цена, се внася по сметка на Община Минерални бани в Търговска банка „Д” клон Хасково IBAN: BG 77 DEMI 9240 3300 0348 14   BIC: DEMIBGSF

Размер на стъпката за наддаване 10% от началната тръжна цена.

Утвърждавам тръжната документация и проекто- договор.   

Спечелилият търга заплаща:

 • достигната на търга цена на имота  без ДДС в полза на община Минерални бани.
 • 20% ДДС върху цената на имота, съгласно чл.26 от ЗДДС, в полза на Община Минерални бани
 • 2,5% данък придобиване на имот съгласно чл.35,ал.2 от Наредбата за определяне на местни данъци в община Минерални бани върху цената на имота.

Оглед на имотите се извършва всеки работен ден от 9.00 до 13.00 часа до 21.12.2022год. включително, след представяне на платежен документ за закупена документация и осигурен от участника транспорт.

Такса за участие в търга – 20,00лв се заплаща в стая №23,ет.3

Краен срок за подаване на документи за участие в публичен търг 21.12.2022г. до 16.00ч.

Търгът ще се проведе на 22.12.2022г. от 10.00 часа в залата на общинска администрация.

Повторен търг ще се проведе на 06.01.2023г. от 10.00 часа в залата на общинска администрация.

Краен срок за подаване на докумнти за участие в повторен публичен търг 05.01.2023г. до 16.00ч.

НАЗНАЧАВАМ:

Комисия по наредба №6 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Минерални бани за провеждане на търга в състав:

Председател: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Членове:   1. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ                                            

                   2.ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

с участието на кметове на кметства за предвидени имоти за продажба в съответните населени места, а именно:

                   3.ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

                   4.ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

                   5.ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

                   6.ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

                   7.ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Резервни членове: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Обявление за търга да бъде публикувано в интернет – страницата на Община Минерални бани – http://mineralnibani.bg най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

За справка и информация тел.03722/2343, ст.№30,ет.3-общинска администрация

Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Нуртин Сабри – заместник-кмет на Община Минерални бани.

 

……………П.......…………..

КМЕТ НА ОБЩИНА

МИНЕРАЛНИ БАНИ

МЮМЮН ИСКЕНДЕР‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития