Община Минерални бани
Официален сайт

ЗаповедиЗаповед № З-86/02.03.2017

Заповед относно забрана на пашата за селскостопански животни през 2017г. в горските територии собственост на Община Минерални бани по землища.

Заповед № З-79/02.03.2017г

Заповед за определяне на спечелилите участници от проведен на 27.02.2017г. публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

Заповед № З-57/07.02.2017

Заповед относно имоти с начин на трайно ползване - полски пътища, предоставени на ползвателите, в чиито масиви за ползване попадат, определени със заповедите по чл. 37в. ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на ОД „Земеделие" гр. Хасково, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище, съгласно Приложения от №1 до №11, представляващи неразделна част от настоящата Заповед.

Заповед

Заповед за определяне на места за поставяне на агитационни материали и размер на депозит

Заповед № З-36 / 27.01.2017 год. на кмета на Община Минерални бани

На основание чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 223 ал. 1, т. 8 от ЗУТ Да бъде премахнат незаконен строеж "Кафе-аператив", намиращ се в УПИ XVI, кв. 14 по плана на с. Минерални бани, общ. Минерални бани

ЗАПОВЕД №З-13/11.01.2017г.

Заповед относно определяне на ползователи на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Ангел войвода, които отговарят на изискванията за сключване на договор за стопанска 2016/2017г.

Заповед № З-15/11.01.2017г.

Заповед относно определяне на ползователи на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Боян Ботево, които отговарят на изискванията за сключване на договор за стопанска 2016/2017г.

Заповед № З-16/11.01.2017г.

Заповед относно определяне на ползователи на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Винево, които отговарят на изискванията за сключване на договор за стопанска 2016/2017г.

Заповед № З-17/11.01.2017г.

Заповед относно определяне на ползователи на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Брястово, които отговарят на изискванията за сключване на договор за стопанска 2016/2017г.

Заповед № З-18/11.01.2017г.

Заповед относно определяне на ползователи на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Спахиево, които отговарят на изискванията за сключване на договор за стопанска 2016/2017г.

Заповед № З-19/11.01.2017г.

Заповед относно определяне на ползователи на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Татарево, които отговарят на изискванията за сключване на договор за стопанска 2016/2017г.

Заповед № З-20/11.01.2017г.

Заповед относно определяне на ползователи на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Сърница, които отговарят на изискванията за сключване на договор за стопанска 2016/2017г.

Заповед за определяне спечелилите от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска частна собственост.

Заповед за определяне спечелилите от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска частна собственост на 29.12.2016

Заповед за определяне спечелилите от публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост

Заповед за определяне спечелилите от публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост

Заповед №З-589/02.12.2016 г

Заповед за определяне спечелилите от публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда и продажба на имоти общинска собственост

Заповед за определяне спечелилите от публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, проведен на 22.11.2016

Заповед за определяне спечелилите от публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, проведен на 22.11.2016

Заповед № З-576/28.11.2016

Заповед относно определяне на спечелилия публичния търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, обособена в обекти, от лесосечен фонд за 2017г. в горски територии на Община Минерални бани.

Заповед № З-465/04.10.2016 г.

Заповед по чл. 63, ал. 2 ЗМДТ

Заповед № 462/03.10.2016 г.

Заповед № 462/03.10.2016 г.

Заповед за прекратяване на категоризация

Заповед за прекратяване на категоризация

Заповед за определяне спечелилите от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска частна собственост.

Заповед за определяне спечелилите от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска частна собственост.

Заповед №З-336/21.07.2016г.

Заповед за определяне спечелилите от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска частна собственост.

Заповед №З-332/15.07.2016 год.

Заповед за определяне спечелилите от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба ба имоти общинска частна собственост.

Заповед № З-296/27.06.2016

Заповед за определяне на спечелил от проведен търг на 27.06.2016г.

ЗАПОВЕД

Заповед за прекратяване на категоризация

ЗАПОВЕД

Заповед за прекратяване на категоризация

ЗАПОВЕД

Заповед за прекратяване на категоризация.

Заповед №З-232/25.05.2016г

Заповед за определяне на спечелилите участници от проведен на 19.05.2016г. публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

Заповед №З-191

Заповед за определяне на спечелилите участници в публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, проведен на 27.04.2016г.

Заповед №З-126/23.03.2016г

Заповед № З-126/23.03.2016г. за определяне на печелившите от проведен търг на 17.03.2016г. за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост.

Заповед №З-117/16.03.2016г.

Заповед №З-117/16.03.2016г. за отмяна на търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост

Заповед № З-45/02.02.2016

Заповед за определяне на спечелил от проведен търг на 01.02.2016г.

Заповед №З-31/22.01.2016г.

Заповед за определяне спечелилите от проведен търг с явно наддаване на 15.01.2016г. за продажба на имоти и движими вещи общинска собственост

Заповед № З-13/11.01.2016

Заповед № З-13/11.01.2016

Заповед № З-14/11.01.2016

Заповед № З-14/11.01.2016

Заповед №З-716/28.12.2015г.

Заповед за определяне на спечелилите от проведен търг на 23.12.2015г. за продажба на общински имоти и за учредяване на право на строеж върху УПИ общинска собственост

Заповед №З-684/11.12.2015г.

Заповед за определяне на спечелил от проведен търг на 11.12.2015г.

Заповед № З-629/13.11.2015 г.

Заповед № З-629/13.11.2015 г.

Заповед № З-616/10.11.2015 г.

Заповед за определяне на спечелилите от проведен търг на 09.11.2015г. за продажба на общински имоти

Заповед № З-593/27.10.2015 г.

Заповед по чл. 63, ал. 2 ЗМДТ

Заповед №З-561/06.10.2015г.

Заповед за определяне на спечелилите от проведен търг на 29.09.2015г. за продажба на общински имоти

Заповед №З-525/18.09.2015г.

Заповед за определяне на спечелил от проведен търг на 16.09.2015г. за продажба на общински имот

Зап.№З-518/15.09.2015г.

Заповед за определяне на спечелилите от проведен търг на 09.09.2015г. за продажба на имоти общинска собственост

Заповед №З-477/08.09.2015г.

Заповед за определяне на спечелилите от проведен търг на 02.09.2015г. за продажба на движими имущества общинска собственост

Запонед №З-465/02.09.2015г.

Заповед №З.465/02.09.2015г. за определяне на спечелилите от проведен търг на 26.08.2015г. за продажба на имоти общинска собственост.

Зап.№З-464/31.08.2015г.

Заповед №3-464/31.08.2015г. за отмяна на търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество общинска собственост за Товарен автомобил "САНП ЗИЛ-131", шаси № 655897, год.на производство 1986г. с инв.№50022, начална тръжна цена -2960,00лв.

Заповед № З-451/24.08.2015 г.

Заповед № З-451/24.08.2015 г.

Заповед № З-395/22.07.2015 г.

Заповед № З-395/22.07.2015 г.

Заповед №З-390/21.07.2015г.

Заповед за определяне на спечелили търга от 14.07.2015г.

Заповед № З-349/02.07.2015 г.

Заповед № З-349/02.07.2015 г.

Актуално

Предстоящи събития