Община Минерални бани
Официален сайт

ЗаповедиЗАПОВЕД

Заповед за класиране на кандидат за купувач на дървесина за Обект 1801 на основание проведен търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина в обекти от горските територии на община Минерални бани

Заповед З-466/24.11.2017г.

Заповед относно отмяна на търг за продажба на имот - частна общинска собствено обявен със заповед Заповед З-445/08.11.2017г.

Заповед за отмяна на търг

Заповед №З-461/20.11.2017г. за отмяна на търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост

Заповед № 4843/16.10.2017

Заповед за класиране на кандидат за купувач на дървесина на основание проведен търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина в обекти от горските територии на община Минерални бани.

Заповед за определяне на спечелилите от проведен на 25.09.2017 г. публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

Заповед за определяне на спечелилите от проведен на 25.09.2017 г. публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

Заповед № З-390/21.09.2017

Заповед за класиране на кандидат за купувач на дървесина на основание проведен търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина в обекти от горските територии на община Минерални бани

Заповед № З-371/30.08.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите от проведен на 25.08.2017 г. публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

ЗАПОВЕДИ

На основание чл, 3, ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие" и чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 726 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) ОПРЕДЕЛЯМ Комисия в състав...

Заповед № З-335 от 08 август 2017 г.

Заповед № З-335 от 08 август 2017 г. за забрана за паркиране и претой на ППС, както и на ППС с животинска тяга

Заповед № З-318/28.07.2017 г.

Заповед за класиране на кандидат за купувач на дървесина на основание проведен търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина в обекти от горските територии на община Минерални бани

Заповед № З-306/20.07.2017 г.

Заповед за извършване на проверка

Заповед № З-288/05.07.2017

Заповед относно определяне на спечелилия публичния търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина в обекти от горските територии на Община Минерални бани.

Заповед № З-274/23.06.2017

Заповед за определяне на спечелилите от проведен на 19.06.2017г. публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

Заповед № З-178/ 28.04.2017 г

Заповед за определяне спечелилите от проведен на 25.04.2017 г публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска частна собственост.

Заповед № З-179/28.04.2017

Заповед относно определяне на спечелилия публичния търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина в обекти от горските територии на Община Минерални бани.

Заповед № З-76/01.03.2017

Заповед относно забрана на пашата за селскостопански животни през 2017г. в горските територии държавна собственост по землища.

Заповед № З-86/02.03.2017

Заповед относно забрана на пашата за селскостопански животни през 2017г. в горските територии собственост на Община Минерални бани по землища.

Заповед № З-79/02.03.2017г

Заповед за определяне на спечелилите участници от проведен на 27.02.2017г. публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

Заповед № З-57/07.02.2017

Заповед относно имоти с начин на трайно ползване - полски пътища, предоставени на ползвателите, в чиито масиви за ползване попадат, определени със заповедите по чл. 37в. ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на ОД „Земеделие" гр. Хасково, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище, съгласно Приложения от №1 до №11, представляващи неразделна част от настоящата Заповед.

Заповед

Заповед за определяне на места за поставяне на агитационни материали и размер на депозит

Заповед № З-36 / 27.01.2017 год. на кмета на Община Минерални бани

На основание чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 223 ал. 1, т. 8 от ЗУТ Да бъде премахнат незаконен строеж "Кафе-аператив", намиращ се в УПИ XVI, кв. 14 по плана на с. Минерални бани, общ. Минерални бани

ЗАПОВЕД №З-13/11.01.2017г.

Заповед относно определяне на ползователи на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Ангел войвода, които отговарят на изискванията за сключване на договор за стопанска 2016/2017г.

Заповед № З-15/11.01.2017г.

Заповед относно определяне на ползователи на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Боян Ботево, които отговарят на изискванията за сключване на договор за стопанска 2016/2017г.

Заповед № З-16/11.01.2017г.

Заповед относно определяне на ползователи на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Винево, които отговарят на изискванията за сключване на договор за стопанска 2016/2017г.

Заповед № З-17/11.01.2017г.

Заповед относно определяне на ползователи на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Брястово, които отговарят на изискванията за сключване на договор за стопанска 2016/2017г.

Заповед № З-18/11.01.2017г.

Заповед относно определяне на ползователи на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Спахиево, които отговарят на изискванията за сключване на договор за стопанска 2016/2017г.

Заповед № З-19/11.01.2017г.

Заповед относно определяне на ползователи на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Татарево, които отговарят на изискванията за сключване на договор за стопанска 2016/2017г.

Заповед № З-20/11.01.2017г.

Заповед относно определяне на ползователи на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Сърница, които отговарят на изискванията за сключване на договор за стопанска 2016/2017г.

Заповед за определяне спечелилите от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска частна собственост.

Заповед за определяне спечелилите от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска частна собственост на 29.12.2016

Заповед за определяне спечелилите от публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост

Заповед за определяне спечелилите от публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост

Заповед №З-589/02.12.2016 г

Заповед за определяне спечелилите от публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда и продажба на имоти общинска собственост

Заповед за определяне спечелилите от публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, проведен на 22.11.2016

Заповед за определяне спечелилите от публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, проведен на 22.11.2016

Заповед № З-576/28.11.2016

Заповед относно определяне на спечелилия публичния търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, обособена в обекти, от лесосечен фонд за 2017г. в горски територии на Община Минерални бани.

Заповед № З-465/04.10.2016 г.

Заповед по чл. 63, ал. 2 ЗМДТ

Заповед № 462/03.10.2016 г.

Заповед № 462/03.10.2016 г.

Заповед за прекратяване на категоризация

Заповед за прекратяване на категоризация

Заповед за определяне спечелилите от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска частна собственост.

Заповед за определяне спечелилите от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска частна собственост.

Заповед №З-336/21.07.2016г.

Заповед за определяне спечелилите от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска частна собственост.

Заповед №З-332/15.07.2016 год.

Заповед за определяне спечелилите от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба ба имоти общинска частна собственост.

Заповед № З-296/27.06.2016

Заповед за определяне на спечелил от проведен търг на 27.06.2016г.

ЗАПОВЕД

Заповед за прекратяване на категоризация

ЗАПОВЕД

Заповед за прекратяване на категоризация

ЗАПОВЕД

Заповед за прекратяване на категоризация.

Заповед №З-232/25.05.2016г

Заповед за определяне на спечелилите участници от проведен на 19.05.2016г. публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

Заповед №З-191

Заповед за определяне на спечелилите участници в публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, проведен на 27.04.2016г.

Заповед №З-126/23.03.2016г

Заповед № З-126/23.03.2016г. за определяне на печелившите от проведен търг на 17.03.2016г. за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост.

Заповед №З-117/16.03.2016г.

Заповед №З-117/16.03.2016г. за отмяна на търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост

Заповед № З-45/02.02.2016

Заповед за определяне на спечелил от проведен търг на 01.02.2016г.

Заповед №З-31/22.01.2016г.

Заповед за определяне спечелилите от проведен търг с явно наддаване на 15.01.2016г. за продажба на имоти и движими вещи общинска собственост

Заповед № З-13/11.01.2016

Заповед № З-13/11.01.2016

Актуално

Предстоящи събития