Община Минерални бани
Официален сайт

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ТерариумПубличен   търг с явно наддаване  за отдаване под наем  имоти общинска собственост,както следва:

1.Терариум - Минерални бани  с РЗП -226,28 кв.м. в УПИ XII , кв.7  по плана на с.Минерални бани, съгласно АПОС № 2509/ 06.06.2016г., с единствено предназначение за опазване на диви влечуги и земноводни животински видове извън естествената им среда, чрез отглеждането и размножаването им при контролирани условия . Начална тръжна наемна цена за имота 5,00 лв. без ДДС на месец за срок от 5 години.  


ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед № З-285/23.06.2021г.


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития