Община Минерални бани
Официален сайт

Публичен търг с явно наддаванеОбщина Минерални бани обявява публичен търг с явно наддаване за изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за продажба на стояща дървесина на корен, обособена в обекти, от лесосечен фонд за 2020г. в горски територии на Община Минерални бани.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заповед №З-212/27.05.2020г.
Техническо задание
Условия за провеждане на търга
Приложения
Спецификация
График
Проекто-договор


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития