Община Минерални бани
Официален сайт

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕОбщина Минерални бани обявява публичен търг с явно наддаване за изпълнението на дейсности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за продажба на стояща дървесина на корен, обособена в обекти, от лесосечен фонд за 2019г. в горски територии на Община Минерални бани.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заповед № З-482/26.11.2019г.
Техническо задание
Условия за провеждане на търга
Приложения
Спецификация
График
Обект 1903
Проекто-договор


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития