Община Минерални бани
Официален сайт

ОБЯВАОБЯВА

На основание чл.102 от Наредба за общинската собственост на община Минерални бани и в изпълнение на Заповед № З-147/02.04.2021г. на Кмет на община Минерални бани

ОБЯВЯВАМ :

На 19.04.2021г. (понеделник) от 13.00 часа в “Заседателна зала”/етаж 3/ в административна сграда на Община Минерални бани, с адрес с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3, ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на части от имоти публична и частна общинска собственост, на територията на селата в община Минерални бани, с предназначение за поставяне само на фотоволтаични електроцентрали до 30 kWp, както следва:

Описание

на имота

Начална конкурсна годишна наемна цена, лв.

Депозит, лв.

1.

Свободна неизползваема част от поземлен имот с площ до 1500 кв.м /хиляда и петстотин квадратни метра/, част от УПИ № I/първи/, квартал 3/трети/, по плана на с. Ангел Войвода, находящ се в с. Ангел Войвода, публична общинска собственост

1400 лв. /хиляда и четиристотин лева/

700 /седемстотин лева/

2.

Свободна част от имот - покривно пространство на сграда  със застроена площ от 330 кв.м. /триста и тридесет квадратни метра/, построена в УПИ XI-71 / единадесети, планоснимачен номер седемдесет и първи/, квартал 4 /четвърти/ по плана на с. Боян Ботево, находящ се в с. Боян Ботево с предназначение на сградата – училище и представляващ част от имот публична общинска собственост

200 лв. /двеста лева/

100 лв. /сто лева/

3.

Свободна неизползваема част от поземлен имот с площ до 850 кв.м /осемстотин и петдесет квадратни метра/, част от представляващ УПИ № I-165 /първи, планоснимачен номер сто шестдесет и пети/, кв.18 /осемнадесети/, по плана на с. Караманци, находящ се в с. Караманци, публична общинска собственост

800 лв. /осемстотин лева/

400 лв./четиристотин лева/

4.

Свободна част от имот - покривно пространство на сграда  със застроена площ от 336 кв.м. /триста,  тридесет и шест квадратни метра/, построена в УПИ I / първи/ в квартал 23 /двадесет и трети/ по плана на с. Караманци, находящ се в с. Караманци с предназначение на сградата – спортна зала и представляващ част от имот публична общинска собственост

205 лв./двеста и пет лева/

102 лв./сто и два лева/

5.

Свободна част от имот - покривно пространство на сграда  със застроена площ от 700 кв.м. /седемстотин квадратни метра/, построена в УПИ IV-89 / четвърти, планоснимачен номер осемдесет и девет/ в квартал 10 /десет/ по плана на с. Сърница, находящ се в с. Сърница с предназначение на сградата – училище и представляващ част от имот публична общинска собственост

450 лв. /четиристотин и петдесет  лева/

225 лв. /двеста двадесет и пет лева/

6.

Свободна част от имот - покривно пространство на сграда  със застроена площ от 270 кв.м. /двеста и седемдесет квадратни метра/, построена в УПИ V-89 / пети, планоснимачен номер осемдесет и девет/ в квартал 10 /десет/ по плана на с. Сърница, находящ се в с. Сърница с предназначение на сградата – физкултурен салон и представляващ част от имот публична общинска собственост

170 лв. /сто и седемдесет  лева/

85 лв. /осемдесет и пет лева/

7.

Свободна неизползваема част от поземлен имот с площ до 2600 кв.м /две хиляди и шестстотин квадратни метра/, част от УПИ № 27/двадесет и седми/, квартал 11/единадесети/, по плана на с. Колец, находящ се в с. Колец, публична общинска собственост

1100 лв. /хиляда и сто лева/

550 лв. /петстотин и петдесет лева/

8.

Свободна част от имот - покривно пространство на сграда  със застроена площ от 730 кв.м. /седемстотин и тридесет квадратни метра/, построена в УПИ VI-175 / шести, планоснимачен номер сто седемдесет и пети/ в квартал 24 /двадесет и четвърти/ по плана на с. Минерални бани, находящ се в с. Минерални бани с предназначение на сградата – училище и представляващ част от имот публична общинска собственост

430 лв. /четиристотин и тридесет лева/

215 лв. /двеста и петнадесет лева/

9.

Свободна част от имот - покривно пространство на сграда  със застроена площ от 367 кв.м. /триста шестдесет и седем квадратни метра/, построена в УПИ XX-651 / двадесети, планоснимачен номер шестстотин петдесет и едно/ в квартал 5А /пети -а/ по плана на с. Минерални бани, находящ се в с. Минерални бани с предназначение на сградата – склад и представляващ част от имот частна общинска собственост

200 лв. /двеста лева/

100 лв. /сто лева/

 

 

 

Общо вносим депозит: 2477 лв./две хиляди четиристотин седемдесет и седем лева/

 

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ:

  • Условие за допустимост на кандидатите до конкурса е да удостоверят, че са  собственици на поне 2 /два/ присъединени обекта за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ОПЕЕВИ) по реда на чл. 24, т. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), присъединени в период от две години до датата на подаване на офертата за участие в конкурса, което се доказва чрез представяне на копия от валидни (действащи) договори за продажба (изкупуване) на произведената електрическа енергия от декларираните обекти;
  • Спечелилият кандидат следва да внесе пълния размер на наеманата цена за всички 9 отдавани под наем имоти, общинска собственост през първата година от срока на ползване;
  •  За допускане до участие в конкурса, се внася депозит в размер на 2477 лв. /две хиляди четиристотин седемдесет и седем лева/, което се удостоверява с прилагане на екземпляр от съответния платежен документ към комплекта от документи и книжа, които се внасят в Община Минерални бани.Депозитът се внася в банкова сметка с IBAN: BG 77DEMI92403300034814, BIC: DEMIBGSF при „Търговска банка Д”АД офис Минерални бани;
  • Цената на конкурсната документация е с цена 84 лв. с ДДС и се заплаща в срок до 16.04.2021 г. на касата в община Минерални бани. Документацията може да се получи срещу предоставен документ в стая № 23 на отдел „Общинска собственост“ , ет.3 в сградата на общината не по късно от 16:00 часа на 16.04.2021г.;
  • Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 9,00 до 11,00 часа и от 13,00 до 15,00 часа, до 16.04.2021 год. (вкл.), след предварителна заявка в Отдел «Общинска собственост», и след представяне на документ за закупена конкурсна документация.;
  • Крайният срок за представяне на оферти е до 17:00 часа на 16.04.2021г. в Деловодство на Община Минерални бани, бул.“Васил Левски“ № 3, с. Минерални бани, област Хасковска.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития