Община Минерални бани
Официален сайт

Уведомление за инвестиционно предложениеНа основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46 ал.1 т.2 и чл.52, ал.1, т.З от Закона за водите и постъпило Заявление с Вх.№ 2213 /04.05.2023 година от „ТИХЛЕВ АКВА ФИШ" ЕООД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект- язовир, идентификатор 70250.725.955,с НТП водоем по КККР на с.Сусам, общ. Минерални бани, обл. Хасково, площ 55 777 кв.м., с цел аквакултури и свързани с тях дейности.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за водите заинтересованите лица могат да възразят срещи издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено с оглед гарантиране на лични или обществени интереси- в 14- дневен срок от обявяването на съобщението.


ПРИЛОЖЕНИE:
Уведомление за инвестиционно предложение


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития