Община Минерални бани
Официален сайт

Съобщение за публично обявяванеНа основание чл.62(а), ал.(3) от Закона за водите (обн.ДВ, бр.66/27.07.2001г.,  нов – ДВ, бр.65/2006г., изм. – ДВ, бр.61/ 2010г.), се обявява открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен  воден обект – язовир Сираково, представляващ ПИ с идентификатор 68237.264.651 с начин на трайно ползване (НТП) – „язовир“, държавна частна собственост, който е част от водно тяло с код BGMA100R234 – „Река Харманлийска от вливане  на река Хасковска и река Хасковска до устие“, с цел на водовземането – „обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ за обект на водоснабдяване: „ Напояване на 490 декара земеделски площи“ в землището на с.Спахиево, община Минерални бани, област Хасково. Искания и възражения по смисъла на чл.64, ал.(1), т.2 и т.3 от Закона за водите се подават на адрес: гр.Пловдив ул.“Янко Сакъзов“ №35 Басейнова дирекция ИБР-Пловдив


ПРИЛОЖЕНИE:
Съобщение за публично обявяване


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития