Община Минерални бани
Официален сайт

Съобщение за одобрен ПУП-ПР в кв. 14 по плана на с. Минерални баниНа основание чл.129, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че със Заповед № 170/30.04.2019г. на Кмета на Община Минерални бани е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация между УПИ XIX и УПИ XXII, кв. 14 по плана на с. Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково. Заповедта и проектът се намират в отдел ТСУИОПОСЕК, стая №1 на партерен етаж в Общинска администрация Минерални бани. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Минерални бани пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на заповедта.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития