Община Минерални бани
Официален сайт

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водитеНа основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46 ал.1 т.2 и чл.52, ал.1, т.З от Закона за водите и постъпило Заявление с Вх.№ 774/14.02.2022 от „ФИНИНВЕСТ М" АД, с изпълнителен директор Станимир Русенов Милев, с адрес на управление : гр. Хасково, п.к. 6300, община Хасково, бул. Съединение №62, обл. Хасково, ЕИК:201731775, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект- язовир, идентификатор 68237.35.64.,с НТП водоем по КККР на с.Спахиево, общ. Минерални бани, обл. Хасково, площ 17.899 дка, с цел аквакултури и свързани с тях дейности, придружено с изискващите се по чл.60 ал.1,ал.2 и ал.4 т.5 от Закона за водите данни и документи.


ПРИЛОЖЕНИE:
Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития