Община Минерални бани
Официален сайт

Обявление за направено предложение за замяна на осн. чл. 40, ал. 4 ЗОСНа основание чл. 40, ал. 4 ЗОС, правя следното О Б Я В Л Е Н И Е Постъпило е Искане за замяна на основание чл. 36, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, от Алейдин Хайрула Осман, жител на с. Ангел войвода, община Минерални бани, собственик на имот земеделска земя. Заявителят предлага да бъде заменен собствения му имот с имот частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, собственост на община Минерални бани. Имотът, собственост на заявителя, има следните характеристики: ПИ № 000047, находящ се в землището на с. Ангел войвода, общ. Минерални бани, обл. Хасково, местността „Гурбаджи“, с площ 5,056 дка, начин на трайно ползване „Изоставена нива”, X категория. Имотът, собственост на община Минерални бани, има следните характеристики: ПИ № 000037, находящ се в землището на с. Ангел войвода, общ. Минерални бани, обл. Хасково, местността „Хасан юрду“, с площ 4,275 дка, начин на трайно ползване „Нива”, X категория. МЮМЮН АЛИ ИСКЕНДЕР Кмет на община Минерални бани


ПРИЛОЖЕНИE:
Обявление за направено предложение за замяна на осн. чл. 40, ал. 4 ЗОС


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития