Община Минерални бани
Официален сайт

ОбявленияИнформация за преценка необходимостта от ОВОС

Информация за преценка необходимостта от ОВОС за обект: "Аварийно почистване на речното корито на р. Банска" и доизграждане на подпорни стени в регулационните граници на с. Сусам, община Минерални бани, област Хасково.

Дейности по изпълнение на проект "Център за социални услуги Минерални бани"

Дейности по изпълнение на проект "Център за социални услуги Минерални бани"

Съобщение по проект "Център за социални услуги- Минерални бани"

На 01.09.2017 г. от 16:30 часа в заседателната зала на Община Минерални бани ще се проведе финална пресконференция по проекта, на която ще се представят постигнатите резултати и индикатори, както и усвоените стойности по проекта. Нека всички заинтерасовани страни да заповядат на събитието!

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение : " Автокомплекс-бензиностанция, гасртанция, сервиз, автомивка, и обществено обслужване" в УПИ VII-393, кв. 12 по плана на с. Караманци, общ. Минерални бани.

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ X-73, кв. 57 по плана на с. Минерални бани, община Минерални бани

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ X-73, кв. 57 по плана на с. Минерални бани, община Минерални бани

Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване

Съобщение по проект

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- Минерални бани"

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- Минерални бани"

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- Минерални бани"

Уведомление за инвестиционно предложене

Уведомление за инвестиционно предложение за обособяване на ПИ № 05206, местност "Арнаут дере", с. Брястово, общ. Минерални бани, обл.Хасково, за "складово-административна част и обществено обслужване".

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение ”Развъждане,отглеждане и угояване на риба за свободна консумация и спортен риболов” в язовир ,находящ се в землището с. Татарево,, съставляващ имот №000034,община Минерални бани, област Хасково.

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- Минерални бани"

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- Минерални бани"

Съобщение по проект

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- Минерални бани"

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- Минерални бани"

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- Минерални бани"

Информация за преценка необходимостта от ОВОС

Информация за преценка необходимостта от ОВОС за: “ Изграждане на водохващане и напорен водопровод на Акташ дере за допълнително включване на вода към облекчителната шахта на гравитачен водопровод до ПС „Караманци”

Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- MИНЕРАЛНИ БАНИ"

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- MИНЕРАЛНИ БАНИ"

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- MИНЕРАЛНИ БАНИ"

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- MИНЕРАЛНИ БАНИ"

Съобщение до Динко Йосифов Молов

Съобщение до Динко Йосифов Молов

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- MИНЕРАЛНИ БАНИ"

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- MИНЕРАЛНИ БАНИ"

Информация за преценка необходимостта от ОВОС

Информация за преценка необходимостта от ОВОС за " Животновъден комплекс "Раевата кошара"-овчарник с битови помещения, стопанска постройка за груб фуеаж и ажурна ограда" в ПИ 038013, м. "Гюл Бунар", земл. с. Сираково, общ. Минерални бани, обл. Хасково.

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- MИНЕРАЛНИ БАНИ"

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- MИНЕРАЛНИ БАНИ"

Обявление за изработен проект за ПУП-ПЗ за ПИ 000147, местност Аида, землище Спахиево

община Минерални бани на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на заинтересувани лица:

Информация за преценка необходимостта от ОВОС

Информация за преценка необходимостта от ОВОС за: "Изграждане на козеферма за отглеждане на 500 броя кози-майки, с обслужващи помещения и торова площадка" в имот с №777006 в землище на с. Сусам, община Минерални бани, област Хасково.

Информация за преценка необходимостта от ОВОС

Информация за преценка необходимостта от ОВОС за: "Изграждане на оранжериен комплекс в имот ПИ № 000642, в землището на ,с.Сусам, община Минерални бани, област Хасково.

Информация за преценка необходимостта от ОВОС

Информация за преценка необходимостта от ОВОС за: Изграждане на птицеферма за кокошки-носачки, за производство, съхранение и дистрибуция на яйца, на едро и дребно" в Имот № 777007, с. Сусам, общ. Мин. бани, област Хасково"

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз за ремонт на леки и лекотоварни автомобили, кафе, автомивка и изграждане на тръбен кладенец за промишлени нужди” в УПИ V, кв. 23а по плана на с. Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково.

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ"

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- МИНЕРАЛНИ БАНИ"

Уведомление за инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение: „Изграждане на птицеферма за кокошки - носачки, за производство, съхранение и дистрибуция на яйца, на едро и дребно”, в Имот № 777007, с. Сусам, общ. Мин. бани, обл. Хасково”

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение: Изграждане на „Козеферма за отглеждане на 500 броя кози-майки, с обслужващи помещения и торова площадка”.

Информация за преценка необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за: "Изграждане на пречиствателна станция за битови и отпадни води в земелището на с. Сусам, общ. Мин.бани"

Уведомление за инвестиционно предложене

Уведомление за инвестиционно предложение за "Оранжериен комплекс" в имот № 000642 в землище на с. Сусам, Община Минерални бани".

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ"

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- МИНЕРАЛНИ БАНИ"

Уведомление за инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение: “Благоустрояване на улица №18 в с. Караманци от о.т.54 -о.т.134"

Информация за преценка необходимостта от ОВОС

Информация за преценка необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на "ТОПЛИКОС-2008" ЕООД, ЕИК:200111749, обл. Хасково, общ. Мин.бани, с. Сусам за "Изграждане на оранжериен комплекс" в ПИ 000106, м. "Гърмадата" , земл. на с. Сусам, общ. Мин.бани, обл. Хасково

Информация за преценка необходимостта от ОВОС

Информация за преценка необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на "КЛАС 95" ООД, ЕИК:126552081, обл. Хасково, общ. Мин.бани, с. Татарево за "Изграждане на оранжериен комплекс" в ПИ 171041, м. "Кюери" , земл. на с. Татарево, общ. Мин.бани, обл. Хасково

Информация за преценка необходимостта от ОВОС

Информация за преценка необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на "АГРО МЛ" ЕООД, ЕИК:204133797, обл. Хасково, общ. Мин.бани, с. Сусам за "Изграждане на оранжериен комплекс" в ПИ 324021, м. "Караджов камък" , земл. на с. Сусам, общ. Мин.бани, обл. Хасково

Уведомление за инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение:“Благоустрояване на улична мрежа в с.Минерални бани - Първи етап и Рехабилитация на общинска пътна мрежа.:ПОДОБЕКТ Благоустрояване на улична мрежа в с.Минерални бани - Първи етап”

Уведомление за инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение: “Рехабилитация на напорен водопровод от ПС Сърница до напорен резервоар и разпределителна шахта”

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ"

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- МИНЕРАЛНИ БАНИ"

Уведомление за инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение: "Реконструкция и доизграждане на част от магистрален водопровод от ПС "Горски извор" до ПС "Караманци"; на част от отклоненията от него към населените места, обслужвани от този водопровод; рехабилитация на част от напорните резервоари на територията на община Минерални бани, област Хасково, I-ви етап Караманци"

Уведомление за инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение: "Реконструкция и рехабилитация на Улично осветление и прилежащата към него мрежа в населените места на община Минерални бани"

Информация за преценяване на необходимост от ОВОС

Информация за преценяване на необходимост от ОВОС за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с. Боян Ботево

Информация за преценяване на необходимост от ОВОС

Информация за преценяване на необходимост от ОВОС за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с. Сираково

Информация за преценяване на необходимост от ОВОС

Информация за преценяване на необходимост от ОВОС за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с. Караманци

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ"

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- МИНЕРАЛНИ БАНИ"

Списък на оценените кандидати за Лични асистенти

Списък на оценените кандидати за Лични асистенти

Списък на класираните кандидат-потребители за "Личен асистент"

Списък на класираните кандидат-потребители за "Личен асистент"

Отдел „ТСУИОПОСЕК” обявявя ПУП-ПРЗ

Отдел „ТСУИОПОСЕК” при Община Минерални бани, обл. Хасково, съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № 3-236/30.05.2016 год. на основоние чл.135, ал. 3 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6 и § 8, ал. 1 от ПР на същия закон, Решение № 184 от 04.05.2016 год. на Общински съвет – Минерални бани и Протокол № 11/28.04.2016 год. на ЕСУТ при Община Минерални бани, обл. Хасково, е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ I, кв. 19, по плана на с. Минерални бани, общ. Минерални бани, обл. Хасково.

Актуално

Предстоящи събития