Община Минерални бани
Официален сайт

ОбявленияИнформация за преценка необходимостта от ОВОС

Информация за преценка необходимостта от ОВОС за: Изграждане на птицеферма за кокошки-носачки, за производство, съхранение и дистрибуция на яйца, на едро и дребно" в Имот № 777007, с. Сусам, общ. Мин. бани, област Хасково"

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз за ремонт на леки и лекотоварни автомобили, кафе, автомивка и изграждане на тръбен кладенец за промишлени нужди” в УПИ V, кв. 23а по плана на с. Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково.

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ"

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- МИНЕРАЛНИ БАНИ"

Уведомление за инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение: „Изграждане на птицеферма за кокошки - носачки, за производство, съхранение и дистрибуция на яйца, на едро и дребно”, в Имот № 777007, с. Сусам, общ. Мин. бани, обл. Хасково”

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение: Изграждане на „Козеферма за отглеждане на 500 броя кози-майки, с обслужващи помещения и торова площадка”.

Информация за преценка необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за: "Изграждане на пречиствателна станция за битови и отпадни води в земелището на с. Сусам, общ. Мин.бани"

Уведомление за инвестиционно предложене

Уведомление за инвестиционно предложение за "Оранжериен комплекс" в имот № 000642 в землище на с. Сусам, Община Минерални бани".

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ"

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- МИНЕРАЛНИ БАНИ"

Уведомление за инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение: “Благоустрояване на улица №18 в с. Караманци от о.т.54 -о.т.134"

Информация за преценка необходимостта от ОВОС

Информация за преценка необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на "ТОПЛИКОС-2008" ЕООД, ЕИК:200111749, обл. Хасково, общ. Мин.бани, с. Сусам за "Изграждане на оранжериен комплекс" в ПИ 000106, м. "Гърмадата" , земл. на с. Сусам, общ. Мин.бани, обл. Хасково

Информация за преценка необходимостта от ОВОС

Информация за преценка необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на "КЛАС 95" ООД, ЕИК:126552081, обл. Хасково, общ. Мин.бани, с. Татарево за "Изграждане на оранжериен комплекс" в ПИ 171041, м. "Кюери" , земл. на с. Татарево, общ. Мин.бани, обл. Хасково

Информация за преценка необходимостта от ОВОС

Информация за преценка необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на "АГРО МЛ" ЕООД, ЕИК:204133797, обл. Хасково, общ. Мин.бани, с. Сусам за "Изграждане на оранжериен комплекс" в ПИ 324021, м. "Караджов камък" , земл. на с. Сусам, общ. Мин.бани, обл. Хасково

Уведомление за инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение:“Благоустрояване на улична мрежа в с.Минерални бани - Първи етап и Рехабилитация на общинска пътна мрежа.:ПОДОБЕКТ Благоустрояване на улична мрежа в с.Минерални бани - Първи етап”

Уведомление за инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение: “Рехабилитация на напорен водопровод от ПС Сърница до напорен резервоар и разпределителна шахта”

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ"

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- МИНЕРАЛНИ БАНИ"

Уведомление за инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение: "Реконструкция и доизграждане на част от магистрален водопровод от ПС "Горски извор" до ПС "Караманци"; на част от отклоненията от него към населените места, обслужвани от този водопровод; рехабилитация на част от напорните резервоари на територията на община Минерални бани, област Хасково, I-ви етап Караманци"

Уведомление за инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение: "Реконструкция и рехабилитация на Улично осветление и прилежащата към него мрежа в населените места на община Минерални бани"

Информация за преценяване на необходимост от ОВОС

Информация за преценяване на необходимост от ОВОС за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с. Боян Ботево

Информация за преценяване на необходимост от ОВОС

Информация за преценяване на необходимост от ОВОС за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с. Сираково

Информация за преценяване на необходимост от ОВОС

Информация за преценяване на необходимост от ОВОС за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с. Караманци

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ"

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- МИНЕРАЛНИ БАНИ"

Списък на оценените кандидати за Лични асистенти

Списък на оценените кандидати за Лични асистенти

Списък на класираните кандидат-потребители за "Личен асистент"

Списък на класираните кандидат-потребители за "Личен асистент"

Отдел „ТСУИОПОСЕК” обявявя ПУП-ПРЗ

Отдел „ТСУИОПОСЕК” при Община Минерални бани, обл. Хасково, съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № 3-236/30.05.2016 год. на основоние чл.135, ал. 3 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6 и § 8, ал. 1 от ПР на същия закон, Решение № 184 от 04.05.2016 год. на Общински съвет – Минерални бани и Протокол № 11/28.04.2016 год. на ЕСУТ при Община Минерални бани, обл. Хасково, е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ I, кв. 19, по плана на с. Минерални бани, общ. Минерални бани, обл. Хасково.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уведомление за инвестиционно продложение от САМКОЛ КОНСУЛТИНК с управител Чавдар Василев Георгиев

Инвестиционно предложение от ЕТ "ДАФНИ ДАФИНКА ДЕМИРЕВА"

Инвестиционно предложение от ЕТ "ДАФНИ ДАФИНКА ДЕМИРЕВА"

списък на класираните кандидат-потребители

Списък на класираните кандидат-потребители и определения индивидуален месечен бюджет (в часове)

списък на оценените кандидати за лични асистенти

Списък на оценените кандидати за лични асистенти

Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешение за ползване на повърхностен водон обект

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, Приложение 2 към чл. 6. за инвестиционно предложение: Изграждане на подпорна стена II етап от - o.к. 73 до т.1 на същ. подпорна стена, с. Татарево, общ. Минерални бани

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, Приложение 2 към чл. 6. за инвестиционно предложение: Аварийно почистване на дере и изграждане на съоръжения с предпазване от наводнения, с трасе в близост до о.т. 21, о.т. 28 и о.т. 41, възстановяване на водостоци в близост до о.т. 40, между о.т. 14 и о.т. 23 по плана на с. Долно Брястово, общ. Минерални бани.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, Приложение 2 към чл. 6. за инвестиционно предложение: Реконструкция на водосток при о.т.72 и о.т.52, и изграждане на подпорни стени на дерето преди и след водостока с. Горно Брястово, общ.Минерални бани, обл. Хасково

Стратегия за управление на общинската собственост

Стратегия на община Минерални бани за управление на общинската собственост за мандат 2016-2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение

Инвестиционнo предложение: "Изграждане на подпорна стена - втори етап- от о.к.73 до т.1 на същ.подпорна стена, с.Татарево,община Мин.бани"

Уведомление за инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, Приложение 2 към чл. 6, ал.9 от Наредбата за ОВОС

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗГРАЖДАНЕ НА КРАВЕФЕРМА ЗА 50КРАВИ В ПИ №233017 В МЕСТНОСТА "ПЕХЛИВАН КЪР"

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА "ЗЕЛЕНО СТОПАНСТВО 2015"ЕООД

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА "ЗЕЛЕНО СТОПАНСТВО 2015"ЕООД

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, Приложение 2 към чл. 6. за инвестиционно предложение НА ФИРМА "МОРЕНО МОБИЛЕ" ЕООД, град Хасково

Обявление за направено предложение за замяна на осн. чл. 40, ал. 4 ЗОС

Обявление за направено предложение за замяна на осн. чл. 40, ал. 4 ЗОС

Обявление за направено предложение за замяна на осн. чл. 40, ал. 4 ЗОС

Обявление за направено предложение за замяна на осн. чл. 40, ал. 4 ЗОС

Обявление за направено предложение за замяна на осн. чл. 40, ал. 4 ЗОС

Обявление за направено предложение за замяна на осн. чл. 40, ал. 4 ЗОС

Обявление за направено предложение за замяна на осн. чл. 40, ал. 4 ЗОС

Обявление за направено предложение за замяна на осн. чл. 40, ал. 4 ЗОС

Актуално

Предстоящи събития