Община Минерални бани
Официален сайт

Обявления



Информация за преценка необходимостта от ОВОС

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Минерални бани обявява

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестицонно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение

Издадено разрешение за строеж № 19/22.06.2018 г.

Съобщение за издадено разрешение за строеж №19/22.06.2018 г. за строеж: „БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, ГАЗСТАНЦИЯ И ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС СЪС ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ“ “ находяща се в УПИ VII-393, кв.12, с. Караманци, общ. Мин. бани, обл. Хасково.

Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване

Съобщение за издадена Заповед на Кмета на Община Минерални бани

Съобщени за издадена Заповед на Кмета на Община Минерални бани

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение

Съобщение за одобрен проект за ПУП- ПЗ на ПИ 000307, м. "КЮЕРИ", с. Минерални бани, област Хасково.

Съобщение за одобрен проект за ПУП- ПЗ на ПИ 000307, м. "КЮЕРИ", с. Минерални бани, област Хасково.

Уведомление за постъпило инвестиционно намерение

Уведомление за постъпило инвестиционно намерение

Съобщение за изработен проект за ПУП - ПЗ за ПИ №000307, местност

Съобщение за изработен проект за ПУП - ПЗ за ПИ №000307, местност "Кюери", землище на с. Татарево.

Уведомление за постъпило инвестиционно намерение

Уведомление за постъпило инвестиционно намерение

Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 000793, местност

Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 000793, местност "ЯБЧЕ", землище на с. Брястово,община Минерални бани. Заинтересовани лица: Богомил Красимиров Атанасов

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение

Съобщение за публично обявяване

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективностпо съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ.

Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми /Наредбата за ЕО/

Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми /Наредбата за ЕО/

Съобщение за публично обявяване

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Информация за преценка необходимостта от ОВОС

Информация за преценка необходимостта от ОВОС на Програма за опазване на околната среда на община Минерални бани с период на действие 2017-2020 г.

Съобщение за предстояща проверка на място

Съобщение за предстояща проверка на място

Информация за преценка необходимостта от ОВОС

Информация за преценка необходимостта от ОВОС за обект: "Аварийно почистване на речното корито на р. Банска" и доизграждане на подпорни стени в регулационните граници на с. Сусам, община Минерални бани, област Хасково.

Дейности по изпълнение на проект "Център за социални услуги Минерални бани"

Дейности по изпълнение на проект "Център за социални услуги Минерални бани"

Съобщение по проект "Център за социални услуги- Минерални бани"

На 01.09.2017 г. от 16:30 часа в заседателната зала на Община Минерални бани ще се проведе финална пресконференция по проекта, на която ще се представят постигнатите резултати и индикатори, както и усвоените стойности по проекта. Нека всички заинтерасовани страни да заповядат на събитието!

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение : " Автокомплекс-бензиностанция, гасртанция, сервиз, автомивка, и обществено обслужване" в УПИ VII-393, кв. 12 по плана на с. Караманци, общ. Минерални бани.

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ X-73, кв. 57 по плана на с. Минерални бани, община Минерални бани

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ X-73, кв. 57 по плана на с. Минерални бани, община Минерални бани

Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване

Съобщение по проект

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- Минерални бани"

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- Минерални бани"

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- Минерални бани"

Уведомление за инвестиционно предложене

Уведомление за инвестиционно предложение за обособяване на ПИ № 05206, местност "Арнаут дере", с. Брястово, общ. Минерални бани, обл.Хасково, за "складово-административна част и обществено обслужване".

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение ”Развъждане,отглеждане и угояване на риба за свободна консумация и спортен риболов” в язовир ,находящ се в землището с. Татарево,, съставляващ имот №000034,община Минерални бани, област Хасково.

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- Минерални бани"

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- Минерални бани"

Съобщение по проект

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- Минерални бани"

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- Минерални бани"

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- Минерални бани"

Информация за преценка необходимостта от ОВОС

Информация за преценка необходимостта от ОВОС за: “ Изграждане на водохващане и напорен водопровод на Акташ дере за допълнително включване на вода към облекчителната шахта на гравитачен водопровод до ПС „Караманци”

Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- MИНЕРАЛНИ БАНИ"

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- MИНЕРАЛНИ БАНИ"

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- MИНЕРАЛНИ БАНИ"

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- MИНЕРАЛНИ БАНИ"

Съобщение до Динко Йосифов Молов

Съобщение до Динко Йосифов Молов

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- MИНЕРАЛНИ БАНИ"

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- MИНЕРАЛНИ БАНИ"

Информация за преценка необходимостта от ОВОС

Информация за преценка необходимостта от ОВОС за " Животновъден комплекс "Раевата кошара"-овчарник с битови помещения, стопанска постройка за груб фуеаж и ажурна ограда" в ПИ 038013, м. "Гюл Бунар", земл. с. Сираково, общ. Минерални бани, обл. Хасково.

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- MИНЕРАЛНИ БАНИ"

Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- MИНЕРАЛНИ БАНИ"

Обявление за изработен проект за ПУП-ПЗ за ПИ 000147, местност Аида, землище Спахиево

община Минерални бани на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на заинтересувани лица:

Информация за преценка необходимостта от ОВОС

Информация за преценка необходимостта от ОВОС за: "Изграждане на козеферма за отглеждане на 500 броя кози-майки, с обслужващи помещения и торова площадка" в имот с №777006 в землище на с. Сусам, община Минерални бани, област Хасково.

Информация за преценка необходимостта от ОВОС

Информация за преценка необходимостта от ОВОС за: "Изграждане на оранжериен комплекс в имот ПИ № 000642, в землището на ,с.Сусам, община Минерални бани, област Хасково.

Актуално

Предстоящи събития