Община Минерални бани
Официален сайт

ОбявленияСписък на свободни ПМЛ от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2022/2023 г.

Списък на свободни ПМЛ от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2022/2023 г.

Решение

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Подробен устройствен план - план за застрояване за УПИ V - 28, кв. 2, с. Сираково, общ. Минерални бани, обл. Хасково

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Минерални бани, ОБЯВЯВА на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в общинска администрация Минерални бани, отдел ТСУИОПОСЕК е внесен проект за изменение и допълване на кадастрален план и кадастрални регистри за обект:

Годишна програма 2022 г.

Годишна програм за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г.

Съобщение за публично обявяване

за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води (съгласно чл.62а от Закона за водите)

Уведомление за инвестиционно предложение

„ВМ+К Инвест„ ЕООД с ЕИК 200131140 и адрес: с.Минерални бани 6343 ул ."Бяла мечка„ 6 има следното инвестиционно предложение:„ Цех за преработка на мляко и произдовство на млечни продукти„ намиращ се в УПИ II кв. 26 по плана на с. Минерални бани ,област Хасково.

Уведомление за инвестиционно предложение

Ердал Алиосманов от гр. Хасково има следното инвестиционно предложение: Да изменя подробен усгройствен план - плана за застрояване на УПИ IV 279, кв. 66 по плана на с. Татарево, общ. Минерални бани и плана за регулация на ПИ 279, кв. 66 по плана на с. Татарево. общ. Минерални бани, област Хасково...

Съобщение за публично обявяване

На основание чл. 62. ал. 1 и 6, във връзка с чл, 46. ал. 1, т. 10, и чл. 52, ал.1, т. 4 на Закона «а водите (ЗВ) и постьпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" (БДИБР) заявление с вх. № РР-05-90/ 13.11.2020 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект...

Актуализиране на годишна програма

Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021г. приета с Решение №225 от 22.02.2021г.

Уведомление за инвестиционно предложение

Ангел Атанасов от гр. Хасково има следното инвестиционно предложение: "ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ-ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАМРАЗЕНИ ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ" в УПИ IV-443 , кв. 141 по плана на с. Сусам. Община Минерални бани, обл. Хасково.

Уведомление за инвестиционно предложение

"АИДА-ФРУТ" ЕООД има следното инвестиционно предложение: Изграждане на „Система от мрежа за защита от градушки, птици и насекоми", заедно с опорна конструкция на трайни насаждения ябълки - с площ 51,519 дка в землището на с.Спахиево...

Съобщение за публично обявяване

На основание чл.62(а), ал.(3) от Закона за водите (обн.ДВ, бр.67/1999г., изм. ДВ, бр.65/2006), се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - "дере", с цел „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите и за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“, в землището на с. Долно брястово, общ. Минерални бани, обл. Хасково. Искания и възражения по смисъла на чл.64, ал.(1), т.2 и т.3 от Закона за водите се подават на адрес: Гр.Пловдив Ул.“Янко Сакъзов“ №35 Басейнова дирекция ИБР-Пловдив

Съобщение съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46 ал.1 т.2 и чл.52, ал.1, т.З от Закона за водите и постъпило Заявление с Вх.№ 3064/31.05.2021 от „ИВАН РУСЕВ-87" ЕООД...

Актуализация на годишната програма

Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021г. приета с Решение №225 от 22.02.2021г

Уведомление за инвестиционно предложение

Община Минерални бани има следното инвестиционно предложение: Да промени начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор 72103.15.33, находящ се в местността „Ясака", землището на с. Татарево, община Минерални бани, област Хасково, с площ 824 кв.м. от „пасище" в „храсти".

Уведомление за инвестиционно предложение

Община Минерални бани има следното инвестиционно предложение: Да промени начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор 7210, находящ се в местността "Ясака", землището на с. Татарево. община Минерални бани. област Хасково, с площ 57 175 кв.м. от „пасище" в „храсти".

Уведомление за инвестиционно предложение

Община Минерални бани има следното инвестиционно предложение: Да промени начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор 72103.199.65, находящ се в местността „Ходжов дорук", землището на с. Татарево, община Минерални бани, област Хасково, с площ 37 050 кв.м. от „пасище" в „храсти".

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с обявление №2889/21.05.2021г. на община Минерални бани се проведе обществено обсъждане на 16.06.2021г. в с.Горно Брястово, открито от Станко Ванчев Янков - Кмет на с.Брястово в присъствието на 25 броя жители, постоянно живеещи в с.Брястово, относно избор на имена за именуване на безименни улици находящи се в с.Горно Брястово, поради необходимост от административни адреси в селото.

Окончателно разпределение на ПМЛ от ОПФ за стопанската 2021/2022г.

Протокол за окончателно разпределение на имоти от общинския поземлен фонд на територията на Община Минерални бани, между правоимащите с регистрирани животновъдни обекти в съответно землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади за стопанската 2021/2022 година.

Съобщение за публично обявяване

На основание чл.62(а), ал.(3) от Закона за водите (обн.ДВ, бр.67/1999г., изм. ДВ, бр.65/2006), се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - "дере", с цел „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“, в землището на с. Сърница, общ. Минерални бани, обл. Хасково. Искания и възражения по смисъла на чл.64, ал.(1), т.2 и т.3 от Закона за водите се подават на адрес: Гр.Пловдив Ул.“Янко Сакъзов“ №35 Басейнова дирекция ИБР-Пловдив

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАНЕ НА УЛИЦИ В С.ГОРНО БРЯСТОВО.

Актуализация на годишната програма

Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021г. приета с Решение №225 от 22.02.2021г

Годишна програма 2021г.

Годишна програм за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г.

Уведомление за инвестиционно предложение

Националния осигурителен институт има следното инвестиционно предложение: Проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи за преустройство и ремонт на сгради с цел смяна на предназначение, находящи се в собствен урегулиран поземлен имот в с. Минерални бани, област Хасково.

Списък на свободни ПМЛ от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2021/2022 г.

Списък на свободни пасища, мери и ливади, предназначени за индивидуално и общо ползване по землища на територията на Община Минерални бани през стопанската 2021/2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Отдел ТСУИОПОСЕК при Община Минерални бани, област Хасково на основание чл.128, ал. 3 от ЗУТ ОБЯВЯВА на заинтересованите лица че със Заповед № 383/11.09.2020г. на Кмета и Главния архитект на Община Минерални бани е изготвен ПУП - ПР.

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомяваме Ви, че АКВА МИНЕРАЛ 2018 ЕООД има следното инвестиционно предложение: Отглеждане на свободно плаваща риба в язовир "ИНИК ДЕРЕ".

Актуализация на годишната програма

Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020г., приета с Решение №46 от 07.02.2020г.

Актуализация на годишната програма

Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020г. приета с Решение №46 от 07.02.2020г.

Актуализация на годишната програма

Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020г. приета с Решение №46 от 07.02.2020г.

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомяваме Ви, че Община Минерални бани има следното инвестиционно предложение: Преместваем обект - туристически информационен център.

Актуализация на годишната програма

Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020г. приета с Решение №46 от 07.02.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Минерални бани, ОБЯВЯВА на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ, че в общинска администрация Минерални бани, отдел ТСУИОПОСЕК е представен „Проект за изменение и допълнение на кадастрален план на с.Минерални бани за квартали 12,14,14А и 19А".

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Минерални бани обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на ограда, система за капково напояване за засаждане на трайни насаждения в с. Сусам.

Актуализация на годишната програма

Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020г. приета с Решение №46 от 07.02.2020г.

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомяваме Ви, че АР-СТРОЙ ЕООД има следното инвестиционно предложение: "Създаване на трайно насаждение, изграждане на ограда и система за капково напояване и закупуване на техника в с. Сусам, общ. Минерални бани

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Минерални бани обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на стопанска постройка - животновъден обект.

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомяваме Ви, че Димо Апостолов има следното инвестиционно предложение: Изграждане на немасивна /временна конструкция/ стопанска постройка предназначена за животновъден обект за отглеждане на кози.

Окончателно разпределение на ПМЛ от ОПФ за стопанската 2020/2021г.

Протокол за окончателно разпределение на имоти от общинския поземлен фонд на територията на Община Минерални бани, между правоимащите с регистрирани животновъдни обекти в съответно землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади за стопанската 2020/2021 година.

Актуализация на годишната програма

Актуализиране на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 2020г.

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

Списък на свободни пасища, мери и ливади за 2020/2021г.

Решение № 75/07.02.2020г.; Реш.№ 89/05.03.2020г. на ОбС Минерални бани - Списък на свободни пасища, мери и ливади, предназначени за индивидуално и общо ползване по землища на територията на Община Минерални бани за стопанската 2020/2021 г.

Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение

Стратегия 2019-2023г.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2019– 2023 г.

Годишна програма 2020г.

Годишна програм за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г.

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Актуално

Предстоящи събития