Община Минерални бани
Официален сайт

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.37, АЛ.5 ОТ ЗСПЗЗ И ЧЛ.99, АЛ.1 ОТ ППЗСПЗЗОБЯВА

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.37, АЛ.5 ОТ ЗСПЗЗ И ЧЛ.99, АЛ.1 ОТ ППЗСПЗЗ

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

  1. Заповед № РД46-90/26.02.2016 г. на Министъра на земеделието и храните;
  2. Заповед № РД46-71/17.02.2017 г. на Министъра на земеделието и храните;
  3. Чл.37и, ал.1 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ);
  4. Чл.99, ал.1 от Правилника за прилагане на  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

  1. Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите;
  2. Устно в Центъра за информация и услуги на гражданите;
  3. Чрез лицензиран пощенски оператор;
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец.

ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ПЛАЩАТЕ ЗА ТАЗИ УСЛУГА.

Забележка: Срокът за подаване на заявлението е до 10 март на всяка календарна година.&‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития