Община Минерални бани
Официален сайт

Съобщение за прием на заявленияАгенция за социално подпомагане, в качеството си на управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, стартира операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016” BG05FMOP001-3.002. Община Минерални бани, в качеството си на партньорска организация, започва прием на заявление-декларация / Приложение № 2/. 1. Обществената трапезария ще предоставя топъл обяд в работните дни от седмицата, за период от 1 октомври 2016 г. до 30 април 2017 г., на основни и допълнителни целеви групи: Основна целева група: 1. Лица и семейства на месечно подпомагане, по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; 2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане”; 3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии несвързани с трудова дейност/ и др. Допълнителна целева група: 1. Целеви групи /основна и допълнителна/ по тази операция се определят с наредба на Министъра на труда и социалната политика № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по ОПХ (ДВ, бр.29 от 12.04.2016 г.). Дейността ще обхване 400 потребители от територията на всички населени места в Община Минерални бани. 2. Необходими документи за кандидат-потребителите на операция „Топъл обяд”: - документ за самоличност; - документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител /за справка/; - експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК /копие/; медицински протокол на ЛЛК /копие/; - други медицински документи – актуална епикриза и др. /копие/; - удостоверение за настойничество/попечителство /копие/; - други документи Приемът на документи ще започне от 12.09.2016 г. и ще приключи в срок до 17:00 часа на 17.09.2016 г. включително /събота/. Желаещите трябва да попълнят заявление-декларация /Приложение № 2/, която е на разположение в деловодството на Общинска администрация Минерални бани. 3. Община Минерални бани ще сформира екип за организация и изпълнение на проекта на общинско ниво, който ще осъществява дейността си в съответствие с методическите указания и договор на операция „Топъл обяд”. Ще бъде сформирана постоянна комисия за подбор на потребителите и ще бъде изготвен списък на одобрените кандидати. Списъкът ще бъде изложен на видно място в сградата на Общината – с. Минерални бани, бул. „Васил Левски” № 3 за сведение и на сайта на Общината – www.mineralnibani.bg Телефон и лица за контакти: Гинка Тенчева – началник отдел МСХД към Община Минерални бани /тел.0879 298 903/ Емел Юсеин – старши специалист „СД и ТЗ” към Община Минерални бани /тел.0885 404 477/ ВАЖНО!!! Съгласно чл. 6 от Наредбата на Министъра на труда и социалната политика № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по ОПХ (ДВ, бр.29 от 12.04.2016 г.), поименното определяне на конкретните представители на целевите групи се извършва от дирекция „Социално подпомагане“, въз основа на данните от регистрите на подпомаганите лица, въз основа на служебно представена информация или въз основа на обосновано предложение – Приложение № 1 към Наредбата, по ред и в срокове, определени от Ръководителя на УО на ОПХОМП. За повече информация: https://eumis2020.government.bg http://www.asp.government.bg


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Съобщение за прием на заявления във връзка с "Осигуряване на топъл обяд - 2016" BG05FMOP001-3.002
Prilojenie_2-Zaiavlenie_deklaracia


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития