Община Минерални бани
Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕНа основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди /ДВ бр.88/2000г/ обявява:

- ПУ-09-28/31.12.2020г. - Проект за санитарно-охранителни зони (СОЗ) на шахтов кладенец - ШК1 и шахтов кладенец - ШК2 в землището на с. Боян Ботево, за водоснабдяване на селата Караманци, Боян Ботево, Ангел Войвода и Винево, община Минерални бани, с инвеститор Община Минерални бани.


ПРИЛОЖЕНИE:
СЪОБЩЕНИЕ


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития