Община Минерални бани
Официален сайт

Проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в община Минерални бани“„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

„Европа инвестира в селските райони“

Проект: Подобряване на образователната инфраструктура в община Минерални бани“

     Договор:  № BG06RDNP001-7.004-0003-C01  от 09.02.2020 г . за отпускане на  безвъзмездна финансова   помощ по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и   природно наследство на селата. за проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в община Минерални бани.   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Главна цел: Подобряване на образователната инфраструктура - ЦДГ Снежанка в село Минерални бани и филиали в селата Караманци, Боян Ботево и Ангел войвода включващо СМР на сграда, вертикална планировка и оборудване.

Постигнати резултати: Модернизирана образователната инфраструктура на детските градини; Осигурена достъпна среда; Осигурена енергийна ефективност на сградите; Повишаване привлекателността на община Минерални бани чрез инвестиции в образованието; Осигуряване на устойчиво и хармонично развитие на територията; Минимизиране на разходите за експлоатационна поддръжка на материалната база на детските градини ; Екологична стабилност и благоприятен ефект върху експлоатационната пригодност на материалната база

Обща стойност на проекта: 942835.97  лева, в т.ч. 784684,34 лева европейско съфинансиране  и  158151,63 лева национално съфинансиране.

Начало на проекта: 09.02.2020г.

Край на проекта: 27.07.2022г.

Проектът се финансира от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони    ‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития