Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАП О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА

С В И К В А М:

Общински съвет - Минерални бани на извънредно заседание
на 25.09.2023 г./понеделник/ от 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния                                                                                     

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно, избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на община и кметове на кметства.

Докладва: Мехмед Лятиф
Председател на ОбС – Мин.бани 

2. Докладна записка относно, приемане годишния отчет за дейността на „Стройкомерс” ЕООД за 2022 г.

Докладва: Мехмед Лятиф
Председател на ОбС – Мин.бани 

3. Докладна записка относно, отпускане на еднократни финансови помощи.

Докладва: Мехмед Лятиф
Председател на ОбС – Мин.бани           

4. Текущи

 

Председател
НА ОбС Минерални бани: ………………П...............
  
                                                    /Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития