Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАП О К А Н А

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКОА

С В И К В А М:

Общински съвет - Минерални бани на тридесет и второ редовно заседание
на 14.09.2023 г./четвъртък/ от 09.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно, приемане на промени в Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Минерални бани.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

2. Докладна записка относно, приемане на промени в Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Минерални бани.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

3. Докладна записка относно, насрочване на редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково на 10.10.2023 г.

Докладва: Мехмед Лятиф
Председател на ОбС-Мин.бани

4. Докладна записка относно, прилагане на чл.69, ал.1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Докладва: Мехмед Лятиф
Председател на ОбС-Мин.бани

5. Докладна записка относно, прилагане на чл.68, ал.1, т.2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Докладва: Мехмед Лятиф
Председател на ОбС-Мин.бани

6. Докладна записка относно, прилагане на чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, за формиране на паралелки под минималния норматив за учебната 2023/2024 г.

Докладва: Мехмед Лятиф
Председател на ОбС-Мин.бани

7. Докладна записка относно, прилагане на чл.68, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, за формиране на паралелка под минималния норматив за учебната 2023/2024 г.

Докладва: Мехмед Лятиф
Председател на ОбС-Мин.бани

8. Докладна записка относно, подпомагане за погребения за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

9. Докладна записка относно, заплащане на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

10. Докладна записка относно, разпределението на преходен остатък към 31.12.2023 г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

11. Докладна записка относно, приемане на план-сметка за дейност „Чистота” за 2023 год.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

12. Докладна записка относно, план-график за обслужване на просрочени задължения за 2023 година.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

13. Докладна записка относно, приемане на бюджетите на кметствата на община Минерални бани за 2023 г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

14. Докладна записка относно, финансиране на капиталовите разходи в община Минерални бани за 2023 г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

15. Докладна записка относно, приемане бюджета на община Минаерални бани за 2023 г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

16. Докладна записка относно, приемане на решение за откриване на процедура по концесия за ползване, в местност „Гереня”.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

17. Докладна записка относно, приемане на решение за откриване на процедура по концесия за ползване, в местност „Ясака”.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

18. Докладна записка относно, добавяне на нова точка към Плана за действие за общинските концесии, действащ на територията на община Минерални бани, приет с РОС №203/30.12.2020 г., актуализиран с РОС №343/13.12.2021 г.; РОС №350/29.12.2021 г.; РОС №540/23.02.2023 г. и РОС №575/29.03.2023 г.; РОС №619/24.07.2023 г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

19. Текущи.

 

Важно: Заседанията на постоянните  комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 13.09.2023 г. /сряда/ от  10:00 часа  
- ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани

На 13.09.2023 г. /сряда/ от  11:00 часа   
- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани

На 13.09.2023 г. /сряда/ от  11:30 часа   
- ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура,  вероизповедания и транспорт  на ОбС – Минерални бани

 

Председател
НА ОбС Минерални бани: ………………П...............
  
                                                    /Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития