Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАПОКАНА

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКОА

С В И К В А М:

Общински съвет - Минерални бани на тридесет и първо редовно заседание
на 10.08.2023 г./четвъртък/ от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния       

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно, приемане на промени в Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

2. Докладна записка относно, извършване на актуализация в поименния разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2023 г. приет с решение № 567/29.03.2023 г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

3. Докладна записка относно, ново обсъждане на Решение № 608 от 10.07.2023 г.

Докладва: Мехмед Лятиф
Председател на ОбС-Мин.бани

4. Докладна записка относно, отпускане на еднократни финансови помощи.

Докладва: Мехмед Лятиф
Председател на ОбС-Мин.бани     

5. Докладна записка относно, отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване или публично оповестен конкурс на имоти публична общинска собственост.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

6. Докладна записка относно, продажба чрез публичен търг с явно наддаване или публично оповестен конкурс на имоти частна общинска собственост.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

7. Текущи.

 

Важно: Заседанията на постоянните  комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

 

На 09.08.2023 г. /сряда/ от  10:00 часа  
- ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани

На 09.08.2023 г. /сряда/ от  11:00 часа   
- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани

На 09.08.2023 г. /сряда/ от  11:30 часа   
- ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура,  вероизповедания и транспорт  на ОбС – Минерални бани

 

Председател
НА ОбС Минерални бани: ………………П...............
  
                                                    /Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития