Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАПОКАНА

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКОА

С В И К В А М:

Общински съвет - Минерални бани на тридесето редовно заседание
на 10.07.2023 г./понеделник/ от 13.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно, приемане на Общински план за младежта за 2023 г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

2. Докладна записка относно, приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Минерални бани.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

3. Докладна записка относно, добив на дървесина от широколистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2023 г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

4. Докладна записка относно, одобряане на ЗАДАНИЕ и издаване на Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване, с който се предвижда да се промени предназначението на ПИ № 06803.367.616, м. „Арнаут дере”, землище с. Брястово, община Минерални бани от НТП „Гори и храсти в земеделска земя” в НТП „за фотоволтаична електро централа”.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

5. Докладна записка относно, отпускане изменение и допълнение на Решение № 807 от 24.11.2014 г. на Общински съвет Минерални бани за учредено право на строеж върху общински УПИ II A, кв. 24 по плана на с. Минерални бани.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

6. Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2023 г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

7. Докладна записка относно, отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване или публично оповестен конкурс на имот частна общинска собственост.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

8. Докладна записка относно, прекратяване на съсобственост съгласно Акт за частна общинска собственост № 3841/23.12.2022 г. на Боян Щерев Боянов.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

9. Текущи.

 

Важно: Заседанията на постоянните  комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 06.07.2023 г. /четвъртък/ от  10:00 часа  
- ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани

На 06.07.2023 г. / четвъртък/ от  11:00 часа   
- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани

На 06.07.2023 г. / четвъртък/ от  11:30 часа   
- ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура,  вероизповедания и транспорт  на ОбС – Минерални бани

 

Председател
НА ОбС Минерални бани: ……………П..............
  
                                                    /Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития