Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАП О К А Н А

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКОА

С В И К В А М:

Общински съвет - Минерални бани на двадесет и девето редовно заседание
на 06.06.2023 г./вторник/ от 11.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно, определяне правомощията на представителя на общината в редовното Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Хасково” АД.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

2. Докладна записка относно, приемане на решение за осигуряване на съфинансиране във връзка с проект „Рехабилитация и модернизация на спортна и детска площадка в УПИ I-167, кв. 12 по плана на с. Караманци, общ. Минерани бани” внесен пред СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене” по Стратегията за водено от общностите местно развитие, одобрена по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

3. Докладна записка относно, приемане на Програма за развитие на физическото възпитание и спорт в община Минерални бани, област Хасково за 2023 – 2024 г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

4. Докладна записка относно, приемане на актуализация на Годишна програма за развитието на читалищната дейност в Община Минерални бани за 2023 г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

5. Докладна записка относно, приемане на план – извлечение за промяна вида на сечта от широколистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2023 г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

6. Докладна записка относно, отпускане на еднократни финансови помощи.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

7. Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2023 г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

8. Докладна записка относно, продажба чрез публичен търг с явно наддаване или публично оповестен конкурс на имоти частна общинска собственост.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

9. Докладна записка относно, определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за една година без търг или конкурс за стопанска година 2023/2024.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

10. Докладна записка относно, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект ПУП – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ за изменение на улична регулация и изменение и обособяване на нов УПИ в кв. 16 по съществуващи на място имотни граници, по КРП на с. Сърница, община Минерални бани, обл. Хасково.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

11. Текущи.

 

Важно: Заседанията на постоянните  комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 05.06.2023 г. /понеделник/ от  10:00 часа  
- ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани

На 05.06.2023 г. /понеделник/ от  11:00 часа   
- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани

На 05.06.2023 г. /понеделник/  от  11:30 часа   
- ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура,  вероизповедания и транспорт  на ОбС – Минерални бани

 

Председател
НА ОбС Минерални бани: ……………П...............
  
                                                    /Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития