Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАП О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА

С В И К В А М:

Общински съвет - Минерални бани на извънредно заседание
на 25.04.2023 г./вторник/ от 14:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния  

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно, ново разглеждане на Решение № 577 от 29.03.2023 година за одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ и Парцелни планове /ПП/; предвижда се да се промени предназначението за „Кравеферма” в ПИ № 68237.74.397, местност „Саяалан”, землище на с. Спахиево, община Минерални бани, област Хасково.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

2. Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2023 г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

3. Докладна записка относно, отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

4. Докладна записка относно, отпускане на еднократни финансови помощи.

Докладва: Мехмед Лятиф

Председател на ОбС Мин.бани

5. Текущи

 

Важно: Заседанията на постоянните  комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

 

На 24.04.2023 г. /понеделник/ от  10:00 часа  
- ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани

На 24.04.2023 г. /понеделник/ от  11:00 часа   
- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани

На 24.04.2023 г. /понеделник/  от  11:30 часа   
- ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура,  вероизповедания и транспорт  на ОбС – Минерални бани

Председател
НА ОбС Минерални бани: ……………П…...............
  
                                                    /Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития